MvdG: Oost/West in Nederland

Schreef ik gis­ter nog dat de wereld niet klei­ner is gewor­den maar juist gro­ter, van­daag begin­nen we dan toch in het klein bij de column die Özcan Aky­ol schreef voor de Maand van de Geschie­de­nis. Hij zoomt in op de Oos­t/West-scheids­­­lijn in ons klei­ne land­je die hij ervaart als inwoner…

De cultuurkritiek van Lessing en toch blijven lezen om te leren over racisme

@Cultuur_OU: Lees­tip: ‘Euro­pa en Azië als tegen­po­len: cul­tuur­kri­tiek van The­o­dor Les­sing’ Geschre­ven door Her­man Simis­sen, uni­ver­si­tair docent #filo­so­fie @OU_Nederland #Oost­West #MvdG #Cul­tuur Als een van de uit­zon­de­rin­gen, zo schrijft Her­man Simis­sen in dit arti­kel, was het de Duit­se filo­soof The­o­dor Les­sing die al bij het uit­bre­ken van de Eer­ste Wereldoorlog…

MvdG: Meer over het thema Oost/West

Het eer­ste arti­kel dat ik lees op de site van de Maand van de Geschie­de­nis geeft iets meer ach­ter­grond over het geko­zen the­ma Oost/West. De onder­ti­tel luidt: Van kruis­toch­ten tot sla­ven­han­del en van Kou­de Oor­log tot glo­ba­li­se­ring. Een erg breed the­ma dus, dat bij­na haaks staat op de begin­zin: De…

Vogelhangplek op een lantaarnpaal

Over­schot aan vogels of tekort aan lan­taarn­pa­len? #hang­plek Van­uit het raam voor kijk ik uit op de Lin­ge. Eigen­lijk hoor ik te zeg­gen dat ik over de Lin­ge kijk, want hoe­wel ons huis iet­wat ver­hoogd in de tuin ligt is het toch te laag om op het water van de…

MvdG: Oost/West

Van­daag is het 1 okto­ber en dat bete­kent de start van de Maand van de Geschie­de­nis. De afge­lo­pen jaar is het, hoe vreemd dat ook moge klin­ken uit de mond van iemand die toch vol­op geïn­te­res­seerd is in geschie­de­nis, meest­al aan me voor­bij gegaan. Ik wist er van­af, las af…

Leopold valt opnieuw?

OU Cul­tuur: Nu de stand­beel­den van Leo­pold II van hun sok­kel val­len, hoe onder­rich­ten we ons­zelf over zijn kolo­nie? Lees de column van Sarah de Mul, hoog­le­raar Lite­ra­tuur, cul­tuur en diver­si­teit @OU_Nederland via https://edu.nl/jcvda #Oost­West #MvdG #Cul­tuur => Leo­pold must fall? Er wor­den flink wat kant­te­ke­nin­gen gezet door Sarah de Mul…

Botanische tuinen

[Twit­ter RT] @CDrieenhuizen: De @MaandvdGesch staat weer voor de deur! Als @Cultuur_OU zijn we bezig met veel span­nen­de din­gen. Het eer­ste event dat u onli­ne kunt bij­wo­nen is dit webi­nar over bota­ni­sche tui­nen, geor­ga­ni­seerd door @MBorren en mij. Zien wij u 8 okto­ber onli­ne? Het the­ma van de maand van…

Online Dag Cultuurwetenschappen OU — Close Reading

[11:00 AM] In de ple­nai­re lezing op de lan­de­lij­ke onli­ne dag van @Cultuur_OU Cul­tuur­we­ten­schap­pen licht Caro­lijn Vis­ser een tip­je vd slui­er van haar nieu­we boek ‘De vader van Gra­ce’. [11:43 AM] En nu een boei­en­de work­shop door @CDrieenhuizen over ‘De kolo­nie in beeld’ en hoe je clo­se rea­ding kunt inzetten…