Jaar: 2020

Interviews doorzoeken en fraudedata verzamelen

[RT Twit­ter] @Cultuur_OU: Dr. Susan Hoger­vorst @OU_Nederland zocht in het kader van haar onder­zoek naar digi­ta­le oral his­to­ry uit hoe de web­si­te http://Getuigenverhalen.nl wordt gebruikt. In deze blog­post ver­telt ze er meer over => Wie hoort de Getui­gen­ver­ha­len? Een gebrui­kers­on­der­zoek — NIOD blog Je staat er mis­schien niet bij stil, maar hoe door­zoek je een data­ba­se …

Verder lezen

Digitale opruimhulpjes

Vorig jaar rond deze tijd zat ik mid­den in een digi­ta­le opschoon­ac­tie. Ik was bezig onze foto­ver­za­me­ling te archi­ve­ren. Niet al die onge­sor­teer­de foto’s in ette­lij­ke dozen op zol­der (dat moet nog steeds gebeu­ren) maar de vele (honderd)duizenden kiek­jes gemaakt met (voor­al) smartpho­nes en (in min­de­re mate) digi­ta­le camera’s die zich de afge­lo­pen jaren opge­hoopt …

Verder lezen

Extra leeswerk in de kerstvakantie

[Twit­ter] En nog wat extra te lezen dank­zij de atten­te kerst­vrouw @Loochah en haar elfjes Mijn lees­lijst is eigen­lijk al lang genoeg voor deze kerst­va­kan­tie, maar er heeft zich toch nog een boek weten op te drin­gen om gele­zen te wor­den. Een kerst­ca­deau­tje dat ik niet wist weg te leg­gen nadat ik er in was …

Verder lezen

There is a sun

Time does go on— I tell it gay to tho­se who suf­fer now— They shall sur­vi­ve— The­re is a sun— They don’t belie­ve it now—  Emil­ly Dickinson 2020. Een jaar om snel te ver­ge­ten, zo lees ik hier en daar. Snel dit hoofd­stuk afslui­ten, die spuit erin en de draad oppak­ken als­of er nooit een corona­cri­sis …

Verder lezen

Nederlands internationaal en koloniaal verleden

[Twit­ter] Heer­lij­ke vakantieliteratuur! Ik had het boek al een tijd­je in huis en was er in begon­nen te lezen toen er iets anders tus­sen kwam. Inmid­dels heb ik het opnieuw erbij gepakt om mijn weg­ge­zak­te ken­nis van de Neder­lands geschie­de­nis weer wat op te krik­ken. Mooi aan dit boek is dat het ‘onze’ vader­land­se geschie­de­nis …

Verder lezen

De man met het hamertje

[Twit­ter RT] @alaloupe: School­kin­de­ren, bibli­o­the­ken en musea. @sheilasitalsing op stoom Onge­loof­lijk als het echt op deze manier is gegaan. Wat een triest com­pro­mis om ieder­een maar uit­ein­de­lijk nie­mand tevre­den te hou­den en vol­ko­men moed­wil­lig een cul­tu­re­le sec­tor ver­der om zeep te helpen. ~ ~ ~

Verder lezen

Historische Brexit

[Twit­ter RT] @BartFunnekotter: Waar­in his­to­ri­cus en bio­graaf Andrew Roberts een flin­ke veeg uit de pan krijgt => Invo­king a fan­ta­sy Wins­ton Chur­chill won’t help as Brexit beco­mes grim rea­li­ty — theguardian Het blijft altijd inte­res­sant te zien hoe his­to­ri­sche figu­ren kun­nen wor­den inge­zet voor eigen gewin. In dit geval is het Wins­ton Chur­chill die omge­vormd …

Verder lezen

Nog lang geen duurloop op zondag

Na enke­le dagen (max drie natuur­lijk!) rust om wat te her­stel­len van mijn eer­ste rond­je boven de vijf kilo­me­ter van eer­der deze week, trok ik van­daag mijn hard­loop­schoe­nen weer aan. Er stond een ste­vig wind­je en daar­om hield ik me aan mijn oor­spron­ke­lij­ke plan om niet al te ver te gaan. Ik was gewend van …

Verder lezen

De vijf per ongeluk voorbij

Mijn voor­ne­men was om vijf kilo­me­ter te lopen. Maar ik ver­gat het eer­ste stuk op mijn hor­lo­ge te kij­ken en zag te laat dat ik al ruim over de 2,5 kilo­me­ter was en ik nog terug moest. Dus bij 3 kilo­me­ter gekeerd en dezelf­de weg weer naar huis anders zou het zeker meer dan de …

Verder lezen

Bestendigen en er een gewoonte van maken

Van­daag besten­di­gen en niet over­moe­dig wor­den. Dus onge­veer dezelf­de afstand als de vori­ge keer maar nu pro­be­ren wat aan de snel­heid te doen en min­der wan­del­stuk­jes tus­sen­door in te las­sen. Ook dat ging rede­lijk nu. En ik krijg er ook weer zin in om gaan te lopen. Het voelt niet als een ver­plich­ting die ik …

Verder lezen