De stille bezorging

Door al dat gedoe met de glas­ve­zel­aan­slui­ting was me geheel ont­gaan dat tus­sen de bedrij­ven door (huis­poes Puck moest ook nog naar de die­ren­arts) de post­bo­de onge­merkt het boek De stil­le kracht had bezorgd. Ik zag het pas later deze avond op tafel lig­gen. Zal ik er een uur­tje in gaan lezen voor­dat ik gaLees ver­der…De stil­le bezorging

Internetgeschiedenis

Een beknop­te geschie­de­nis van­af de eer­ste bericht­ge­ving tot en met de defi­ni­tie­ve aan­slui­ting van glas­ve­zel aan de Lin­ge­wal, ofte­wel hoe din­gen gaan in het bui­ten­ge­bied: 7/9/2018: Brief Glas­ve­zel bui­ten­af — We kun­nen bij hen glas­ve­zel bestel­len! 5/10/2018: Brief Digi­ta­le stad — We kun­nen ook bij hen glas­ve­zel bestel­len! 21/11/2018: Inschrijf­be­ves­ti­ging Digi­ta­le stad — Glas­ve­zel bui­ten­afLees ver­der…Inter­net­ge­schie­de­nis

Ondersteunend leeswerk

Gis­ter schreef ik dat ik me niet kon her­in­ne­ren ooit iets van Louis Cou­pe­rus gele­zen te heb­ben. Dat denk ik nog steeds. In mijn boe­ken­kast heb ik wel­ge­teld één boek staan van deze veel­schrij­ver: Eli­ne Vere. Tij­dens het door­ne­men van het stu­die­ma­te­ri­aal bij de Ori­ën­ta­tie­cur­sus cul­tuur­we­ten­schap­pen zag ik dat er van­zelf­spre­kend veel ver­we­zen wordt naarLees ver­der…Onder­steu­nend leeswerk

Drievoudig geluk

In de rea­der Dui­ze­ling­wek­kend: Euro­pe­se cul­tuur rond 1900 kwam ik van­daag een mooi frag­ment tegen uit de roman Meta­mor­fo­ze geschre­ven door Louis Cou­pe­rus: Het geluk van het kun­nen vor­men van zijn gedach­ten, het geluk ze in woor­den te kun­nen vat­ten, en het geluk die woor­den uit te kun­nen schrij­ven, […] het geluk van het wor­denLees ver­der…Drie­vou­dig geluk

20200119 — Afscheid

Het waren tien fan­tas­ti­sche jaren Ik zou het moe­ten opzoe­ken, maar ik ver­moed dat het ergens in 2009 is geweest dat ik bij wordpress.com een blogsite aan heb gemaakt met als naam pete­pel. Dat is (nog steeds) mijn inlog­naam op kan­toor. Neem de eer­ste vier let­ters van je voor­naam en de eer­ste drie van jeLees ver­der…20200119 — Afscheid

20200114 — Chatten in 1994

Is the­re any­bo­dy out the­re? Ik lees nog steeds in The Wind-Up Bird Chro­ni­cle van Haruki Mura­kami. Nood­ge­dwon­gen min­der van­we­ge de stu­die Cul­tuur­we­ten­schap­pen maar toch pro­beer ik er elke week een aan­tal blad­zij­des in te blij­ven lezen. Ener­zijds om de draad niet kwijt te raken van het ver­haal en ander­zijds omdat ik het een mooi ver­haalLees ver­der…20200114 — Chat­ten in 1994

20200112 — Op zolder

Er zat een mot op een oude plank We heb­ben een hoop spul­len opge­sla­gen op de schuur­zol­der. Daar­van is al een gedeel­te naar bene­den gehaald omdat het ein­de­lijk in de kas­ten kan van de nieu­we aan­bouw. Maar de rest moet nog even blij­ven staan tot­dat dui­de­lijk wordt wat er mee gaan doen: bewa­ren, opknap­pen en ver­ko­penLees ver­der…20200112 — Op zolder

20200111 — Een volle dag

De mor­gen­stond heeft rood om de mond We moesten er op tijd uit om de tim­mer­lui te ont­van­gen en voor­af nog wat op te rui­men. Van­daag wordt er een begin gemaakt met de betim­me­ring van de bui­ten­kant van onze schuur. Nu het ach­ter­ein­de dicht gemaakt is heb­ben we er voor geko­zen om de gehe­le schuur rond­omLees ver­der…20200111 — Een vol­le dag

Back to Top