Woensdag, 1 januari 2020

Nieuwjaar in Mierlo-Hout

Een uit­stap­je van­daag naar mijn geboor­te­grond om een nieuw­jaars­be­zoek­je te bren­gen aan mijn ouders. Eigen­lijk was het plan om hen eer­der deze week op te halen zodat ze een dag­je bij ons kon­den door­bren­gen maar mijn vader suk­kelt wat met z’n been en daar­voor komt er iede­re mid­dag iemand van de thuis­zorg om nieuw ver­band aan te bren­gen. Dus dat plan kon geen door­gang vinden.

Onder­weg op de heen- als­ook op de terug­weg ver­ra­de­lijk dich­te mist zodat we voor­zich­tig moesten rij­den en wei­nig mee­kre­gen van de bra­bant­se omge­ving. Geluk­kig was het niet al te druk op de weg en ble­ven gevaar­lij­ke situ­a­ties uit.

Bij m’n ouders gin­gen de gesprek­ken aller­eerst over de gebre­ken die gepaard gaan met de ouder­dom, maar van­zelf­spre­kend kwa­men ook buurt­pe­ri­ke­len, rod­dels en fami­lie­wee­tjes voor­bij. Alles gelar­deerd met veel ‘weet je nog van vroe­ger’ en vol­op kof­fie, vlaai, zelf­ge­maak­te olie­bol­len, kip­vleu­gel­tjes, wor­ste­brood­jes en wat niet meer. Het was kort­om ouder­wets gezel­lig en de tijd vloog voor­bij (waar­door ze weer iets­jes ouder zijn gewor­den met alle gebre­ken vandien).

Gebreken

Over gebre­ken gespro­ken. Zelf loop ik sinds gis­ter met een pijn­lij­ke rug en lies rond. Waar­schijn­lijk te wij­ten aan het ver­plaat­sen van een (te) zwa­re tafel naar het nieu­we gedeel­te van de schuur. Die rug­pijn maak ik me niet zo’n zor­gen over, maar de ste­ken die ik in mijn lies blijf voe­len stel­len me niet geheel op mijn gemak gezien de lies­breuk­ope­ra­tie afge­lo­pen zomer. Het blijft door mijn hoofd spe­len dat ik mis­schien iets gefor­ceerd heb hoe­wel dat vol­gens de chi­rurg toen­der­tijd niet zou kun­nen gebeu­ren mits ik de eer­ste weken rus­tig aan zou doen.

Persoonlijke statistieken 2020 — dag 1

Het vlees is zwak

Kip, wor­ste­brood­jes — tus­sen­stand: 0 dagen geen vlees

Als de drank is in de man

Geen alco­hol — tus­sen­stand: 1 dag geen alcohol

Mens sana

Niet gesport — tus­sen­stand: 0 dagen gesport

Leestip(s)

Gaan we nu ein­de­lijk twin­tig-twin­tig zeggen?

Ook men­sen die niet van wis­kun­de hou­den, heb­ben vaak iets met getal­len. Ze vin­den het bij­voor­beeld leuk als het een rond jaar is, zoals 2020, als het 12:34 of 22:22 is op de klok, of ze heb­ben een geluksgetal…