Categorieën
Blogpost

Donderdag, 2 januari 2020

Opruimen

Ik heb nog enke­le dagen vrij­af voor­dat ik aan­staan­de maan­dag weer begin op kan­toor. Wel heb ik zoiets als bereik­baar­heids­dienst en hou ik met een schuin oog mijn werk­mail in de gaten. Tot nu toe blijft het heel erg rustig.

Nu de aan­bouw van de schuur gro­ten­deels qua bin­nen­werk gedaan is heb­ben we een aan­vang geno­men met een hoop spul­len van zol­der te halen en te ver­hui­zen naar de aan­bouw. Daar gaan we het ver­der uit­zoe­ken en sor­te­ren om ver­vol­gens de spul­len danwel op te slaan, te ver­ko­pen of weg te doen. Toen we drie jaar gele­den gin­gen ver­hui­zen heeft dit ons veel tijd bespaard door alles wat we niet met­een nodig had­den of mis­schien in het geheel niet meer nodig zou­den heb­ben zon­der par­don alle­maal in te pak­ken en via de tij­de­lij­ke opslag op zol­der te zet­ten. Nu ech­ter is het tijd om als­nog alles goed te beoor­de­len wat we er mee gaan doen. Een tijd­ro­vend klus­je. Echt iets voor de vakan­tie­da­gen dus.

~ ~ ~

Archiveren

Tus­sen de bedrij­ven door ben ik bezig om met het digi­ta­le foto­ar­chief dat we sinds 2002 heb­ben opge­bouwd iets ver­ge­lijk­baars te doen. Veel foto’s zit­ten onge­sor­teerd in map­pen en er zijn ook nog eens onnoe­me­lijk veel dezelf­de foto’s opge­sla­gen. Dit komt voor­al door het over­zet­ten van de indi­vi­du­e­le archie­ven die Inge en ik op onze iPho­nes heb­ben bewaard. Maar ook door het naar elkaar foto’s door­stu­ren in de ver­schil­len­de whats­app groe­pen zorgt ervoor dat iede­re foto vaak meer dan een keer opge­sla­gen wordt en in het gro­te digi­ta­le archief op onze exter­ne bac­kup schijf verdwijnt.

Aan het begin van de vakan­tie had ik me voor­ge­no­men om deze keer nu eens defi­ni­tief alles uit te zoe­ken en ik kan zeg­gen dat ik inmid­dels tot het jaar 2017 ben gevor­derd dus gro­te kans dat ik het daad­wer­ke­lijk voor elkaar krijg om tot het jaar 2020 te gera­ken. En dan stug blij­ven vol­hou­den om voort­aan iede­re week nieu­we foto’s met­een goed te archiveren.

Wat me goed gehol­pen heeft bij deze ver­schrik­ke­lij­ke klus is het tool­tje Dupli­ca­te File Fin­der dat heel han­dig de foto fol­ders scant op zoek naar iden­tie­ke foto’s. Je kunt ver­vol­gens via auto select ervoor kie­zen om het pro­gram­ma te laten aan­ge­ven wel­ke foto’s weg­ge­daan kun­nen wor­den. Voor de zeker­heid kun je die later van­uit de prul­len­bak tij­de­lijk bewa­ren als je niet vol­doen­de ver­trou­wen hebt in het pro­gram­ma. Je kunt het ook met de hand zelf doen, maar dan ben je opnieuw heel veel tijd kwijt.

Het tool­tje kan ook aan­ge­ven wel­ke foto’s zo goed als het het­zelf­de zijn, maar die optie heb ik niet gebruikt.

Oh, en het tool­tje beperkt zich niet tot foto’s. Alle docu­men­ten die iden­tiek zijn wor­den ver­meld en kun­nen op deze manier vlot ver­wij­derd wor­den om schijf­ruim­te vrij te maken.

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 — dag 2

Het vlees is zwak

Geen vlees — tus­sen­stand: 1 dag geen vlees

Als de wijn is in de man

Geen alco­hol — tus­sen­stand: 2 dagen geen alcohol

Mens sana

Niet gesport — tus­sen­stand: 0 dagen gesport

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *