Zaterdag, 4 januari 2020

Maximalisme

De oplos­sing van Inge voor de ver­keer­de bestel­de lades arri­veer­de van­och­tend vroeg. Pre­cies om acht uur draai­de een vracht­wa­gen van Ikea onze oprit op met aan boord twee nieu­we bre­de kas­ten waar de lades deze keer wel in zou­den moe­ten pas­sen. Plus nog wat extra lades. En plan­ken. Want onder­tus­sen is al dui­de­lijk gewor­den dat we die berg­ruim­te hard nodig heb­ben gezien de spul­len die Inge in de loop der tijd zoal ver­za­meld heeft.

Soms ver­denk ik haar ervan een deal­tje met Marie Kon­do te heb­ben geslo­ten: zij sti­mu­leert men­sen om over­bo­di­ge spul­len weg te doen en Inge haalt het ver­vol­gens spot­goed­koop in huis om het later via Markt­plaats weer te koop aan te bie­den. Waar­bij Marie onge­twij­feld een gedeel­te van de winst krijgt. 

Hoe dan ook. Van­daag werd het archi­ve­ren van ons digi­ta­le foto­be­stand (2018 is bij­na klaar!) afge­wis­seld met het in elkaar zet­ten van kas­ten en lades. Ook kon­den we weer ver­der gaan met het ver­hui­zen van spul­len naar de schuur nadat de kas­ten in elkaar waren gezet. Het vreem­de is dat Inge maar bezig blijft dozen van zol­der te halen zon­der dat er een ein­de in zicht lijkt te komen. Als­of we het omge­keer­de van een bodem­lo­ze put heb­ben. Een dak­lo­ze zolder?

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 — dag 4

Het vlees is zwak

Ham­bur­ger — tus­sen­stand: 1 dag geen vlees

Als de wijn is in de man

Hal­ve liter Guin­ness — tus­sen­stand: 3 dagen geen alcohol

Mens sana

Niet gesport — tus­sen­stand: 0 dagen gesport

~ ~ ~

Leestip(s)

Haar fans zijn er niet over te spre­ken: web­shop van Marie Kon­do ver­koopt alle spul­len die ze ons weg deed gooi­en, aan een véél hoge­re prijs

Vreemd is haar opruim-metho­de, maar het kan nog vreem­der: want had ze mis­schien een ver­bor­gen agen­da? Sinds gis­te­ren ver­koopt ze name­lijk zelf een uit­ge­brei­de col­lec­tie aan spul­len die nie­mand nodig heeft. Tja, nu de hui­zen van al haar fans toch bij­na leeg zijn…