Zondag, 5 januari 2020

De vakan­tie is voor­bij. Dat was het gevoel waar­mee ik van­och­tend wak­ker werd. Natuur­lijk hoef­de ik niet naar kan­toor maar het ont­wa­ken voel­de niet meer zo vrij­blij­vend als de afge­lo­pen twee weken. Het was nu een dood­nor­ma­le zon­dag en mor­gen moet ik weer naar het werk. 

Toch geraak­te ik niet in het rit­me wat ik vaak wel op een gewo­ne zon­dag pro­beer te vol­gen: ’s och­tends vroeg blog­gen, daar­na een rond­je hard­lo­pen en ’s mid­dags een com­bi van wat klus­jes rond­om het huis afge­wis­seld met het lezen van de krant, De Groe­ne Amster­dam­mer of een boek. 

Reden: er moesten nog steeds spul­len ver­huisd wor­den naar de schuur en ik wil­de per se het digi­ta­le foto­ar­chief hele­maal opge­schoond heb­ben. Voor­al dat laat­ste heeft me meer tijd gekost dan ik voor­af had kun­nen bevroe­den. Maar­rr.… het is me gelukt. As we blog (19 uur in de avond) wordt de laat­ste bac­kup weg­ge­schre­ven en heb ik vele giga­by­tes aan schijf­ruim­te weten vrij te maken.

Inge weet natuur­lijk dat ik hier­mee bezig ben geweest en vond het erg amu­sant om alvast enke­le dozen vol foto­al­bums klaar te zet­ten die ze niet geheel toe­val­lig op zol­der tegen was geko­men. Nu je toch bij­na klaar bent, kun je erna mis­schien begin­nen met het digi­ta­li­se­ren van ons ana­lo­ge foto­ar­chief, zo sprak ze mij bemoe­di­gend toe. 

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 5

Het vlees is zwak

Slechts een beet­je ham bij de ver­der zo goed als vlees­lo­ze bami; ik reken het goed – tus­sen­stand: 2 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Geen alco­hol in de plan­ning voor deze avond – tus­sen­stand: 4 dagen geen alcohol

Mens sana

Mijn werk­ka­mer is een stuk opge­ruim­der en ik heb weer zicht op de home­trai­ner; mor­gen­avond pro­be­ren er op te gera­ken – tus­sen­stand: 0 dagen gesport

~ ~ ~

Leestip(s)

Sinds 2010 volg ik geen nieuws meer. Het maakt me geluk­ki­ger dan ooit

Wat je nu onmid­del­lijk zou moe­ten doen: ver­ban het nieuws uit je leven. Maak je ervan los. Radi­caal. Maak de toe­gang tot alle nieuw­spor­ta­len zo moei­lijk moge­lijk. Meld je af van alle nieuws­brie­ven. Ver­wij­der nu met­een de nieuws­apps op je smartpho­ne en tablet.

Ik zag dit arti­kel voor­bij komen via De Cor­res­pon­dent en heb er vluch­tig (te druk met ande­re zaken bezig van­daag…) een gedeel­te van gele­zen en opnieuw voel ik de behoef­te om dit ook eens te pro­be­ren. Een ech­te nieuws­freak ben ik niet, maar ik heb wel het idee dat ik vaker dan nodig is de NOS, NRC of The Guar­di­an app check om te zien of ik iets gemist heb. Maar wat mis ik dan echt? Meest­al zijn het nieuws­be­rich­ten die op zich­zelf spec­ta­cu­lair zijn maar wat is het belang in het gro­te­re geheel? Hoe moet ik ze dui­den? Dat vind ik uit­ein­de­lijk inte­res­san­ter om over te lezen. Dus dat ga ik de komen­de tijd wat meer pro­be­ren te doen. Zie ook het vol­gen­de citaat uit het arti­kel dat ik nog net mee­kreeg voor­dat Inge me riep van­uit de schuur:

Lees tijd­schrif­ten en boe­ken die er niet voor terug­schrik­ken de com­plexi­teit van de wereld te schet­sen en daar­voor over de juis­te bron­nen beschik­ken. De wereld is nu een­maal com­plex. […] Heb je een boek gevon­den dat op elke twee­de blad­zij­de nieu­we inzich­ten levert, lees het dan uit. En lees het met­een twee keer, direct ach­ter elkaar, zon­der een ander boek ertus­sen­door. Het effect bij twee keer lezen is niet twee keer zo hoog als wan­neer je iets één keer leest, maar naar mijn erva­ring cir­ca tien keer zo hoog. Dit advies van iets twee keer lezen, geldt natuur­lijk ook voor lan­ge artikelen.