Maandag, 6 januari 2020

Waar zit de verandering?

Omdat ik deze avond per se eerst op de home­trai­ner een half uur­tje wil­de fiet­sen en sowie­so niet al te vroeg thuis was begon ik pas tegen acht uur met mijn avond­eten. Inge had rond die tijd al gege­ten en was weer de schuur inge­do­ken om ver­der te gaan met het sor­te­ren van aller­lei spul­len nu de kas­ten alle­maal in elkaar gezet zijn (inclu­sief pas­sen­de lades).

Uit auto­ma­tis­me had ik bij­na de tele­vi­sie aan­ge­zet voor het NOS jour­naal maar indach­tig mijn voor­ne­men om (tij­de­lijk?) zoveel moge­lijk het dage­lijk­se nieuws te ver­mij­den (naar aan­lei­ding van het arti­kel dat ik gis­ter in mijn blog ver­mel­de) pak­te ik het boek The Wind-up Bird Chro­ni­cle van Haruki Mura­kami weer eens tevoor­schijn dat gedul­dig de hele kerst­va­kan­tie had lig­gen wach­ten om uit­ge­le­zen te wor­den. Iets wat er niet van geko­men was.

De boe­ken­leg­ger gaf aan dat ik geble­ven was bij blad­zij­de 493 en daar las ik dat de hoofd­per­soon Toru Oka­da al een heel lan­ge tijd geen kran­ten meer gele­zen had en er nu voor het eerst weer eens een­tje opensloeg:

I had not bot­he­red with news­pa­pers for such a long time that they now struck me as stran­ge — cold and emp­ty. The sti­mu­la­ting smell of the ink gave me a hea­d­a­che, and the inten­se­ly black litt­le gangs of type see­med to stab at my eyes. The lay­out and the head­lines’ type sty­le and the tone of the wri­ting see­med unre­al to me. […] It couldn’t have been like this in the old days. […] What had chan­ged so much about them? Or rather, what had chan­ged so much about me? [p.493]

Ik vraag me af hoe ik het ga erva­ren wan­neer ik erin slaag voor een lan­ge­re peri­o­de mezelf te ont­hou­den van het dage­lijks con­su­me­ren van nieuws. Zal het dan ook heel anders aan­voe­len omdat er in de tus­sen­tijd vanal­les ver­an­derd is in de manier waar­op het nieuws wordt gebracht, of zal ik zelf ver­an­derd zijn en het nieuws heel anders bezien?

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 6

Het vlees is zwak

Over­dag geen vlees, maar het avond­eten bestond uit rijst met kip – tus­sen­stand: 2 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Na het fiet­sen op de home­trai­ner een begin gemaakt met het door­ne­men van het stu­die­ma­te­ri­aal voor de oplei­ding Cul­tuur­we­ten­schap­pen, en daar­bij kon ik geen alco­hol gebrui­ken – tus­sen­stand: 5 dagen geen alcohol

Mens sana

Nu de vakan­tie voor­bij is en ik weer op kan­toor begon­nen ben heb ik me met­een aan­ge­slo­ten bij het groep­je wan­de­laars in de lunch­pau­ze (3 km in 30 minu­ten); ’s avonds thuis 13 km in 30 minu­ten gefietst op de home­trai­ner; het spor­tief bewe­gen is ein­de­lijk begon­nen dit jaar – tus­sen­stand: 1 dag gesport.