Dinsdag, 7 januari 2020

Wat is realistisch?

Het stu­de­ren heeft een aan­vang genomen.

Gis­ter­avond kreeg ik bericht dat mijn inschrij­ving voor de Ori­ën­ta­tie­cur­sus Cul­tuur­we­ten­schap­pen aan de OU geac­cep­teerd was. Het cur­sus­ma­te­ri­aal is onder­weg via de post maar via de onli­ne leer­om­ge­ving kon ik al inzicht ver­krij­gen in de leer­doe­len, hoe de stu­die is opge­bouwd is, wat een aan­be­vo­len leer­sche­ma per week is en wan­neer de ten­ta­mens staan gepland.

Omdat ik nog niet goed kan inschat­ten hoe­veel tijd ik kan inplan­nen voor de stu­die, hoe­veel tijd ik nodig heb om de stof te bestu­de­ren en of de aan­pak om dage­lijks één tot meer­de­re uren te stu­de­ren enig­zins rea­lis­tisch is, heb ik me voor­ge­no­men om nu al te begin­nen met mijn studieplan.

Voor­lo­pig ik ga ik pro­be­ren om het vol­gen­de sche­ma aan te houden:

maan­dag — 1 uur
dins­dag — 2 uur
woens­dag — 1 uur
don­der­dag — 2 uur
vrij­dag — 1 uur
zater­dag — 2 uur
zon­dag — 3 uur

Dat geeft een totaal van 12 uur per week, wat ik vol­gens mij ergens gele­zen heb als een mini­ma­le tijds­be­ste­ding om vol­doen­de pro­gres­sie te maken naast een vol­tijds­baan. De aftrap van de cur­sus is op 10 febru­a­ri en omdat ik het mate­ri­aal toch al onli­ne beschik­baar heb kan ik tegen die tijd opma­ken of ik de lat te hoog heb gelegd of dat ik op deze manier kan doorgaan.

Je kunt er ook voor kie­zen om min­der fre­quent lan­ge­re tijds­blok­ken vrij te maken om te stu­de­ren, maar dat past min­der goed bij mij en wordt ook afge­ra­den omdat fre­quen­ter stu­de­ren bete­re resul­ta­ten schijnt te geven. We gaan het zien. In ieder geval heb ik van­daag de 2 uur niet gehaald, dus ik moet het rit­me nog zien te vinden.

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 7

Het vlees is zwak

Over­dag geen vlees, en het avond­eten bestond uit gebak­ken aard­ap­pel­schijf­jes, gebak­ken cham­pig­nons met ui, en een sala­de – tus­sen­stand: 3 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Ook van­daag geen alco­hol; wat ik trou­wens zel­den of nooit drink op door­de­week­se dagen thuis – tus­sen­stand: 6 dagen geen alcohol

Mens sana

De lunch­wan­de­ling moest ik aan me voor­bij laten gaan omdat ik per se een col­le­ga wil­de spre­ken die even een bezoek­je aan kan­toor bracht nadat hij vori­ge week don­der­dag totaal onver­wacht op de eer­ste werk­dag van het jaar in het bedrijfs­res­tau­rant onwel werd en nog steeds bui­ten bewust­zijn door ambu­lan­ce per­so­neel naar het zie­ken­huis werd gebracht; voor­lo­pi­ge dia­gno­se: een tumor in zijn hoofd; en deze avond was ik nog wat later dan gewoon­lijk thuis en had ik geen puf meer voor een half uur­tje fiet­sen op de home­trai­ner – tus­sen­stand: 1 dag gesport