Donderdag, 9 januari 2020

Een week later

Opnieuw paniek op kantoor. 

Tij­dens een ver­ga­de­ring werd er deze namid­dag plots op mijn deur geklopt. Of ik al gehoord had dat er alweer een col­le­ga onwel was gewor­den? Nee, dat had ik niet. Na de ver­ga­de­ring liep ik de gang op en zag inder­daad een ambu­lan­ce bui­ten bij de recep­tie staan die niet veel later ver­trok rich­ting zie­ken­huis met een col­le­ga die inmid­dels geluk­kig wel weer bij bewust­zijn was.

Pre­cies een week nadat het bedrijf was opge­schrikt door­dat een col­le­ga tij­dens de lunch in het bedrijfs­res­tau­rant onwel was gewor­den nu dus weer een soort­ge­lijk geval, dit­maal op de pro­duk­tie­vloer. Het zorgt voor heel wat onrust en gesprek­ken onder­ling over wat hier nu gaan­de is. De alge­me­ne con­clu­sie is dat de twee geval­len hele­maal los staan van elkaar en ver­der niets met de bedrijfs­om­stan­dig­he­den te maken heb­ben maar het blijft een heel ver­ve­len­de geschie­de­nis, boven­al voor de twee collega’s die het betreft. Er zijn bete­re manie­ren denk­baar om het nieu­we jaar te beginnen.

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 9

Het vlees is zwak

Over­dag geen vlees, maar ’s avonds geen tijd gehad om te koken en aldus werd het een piz­za. Met sala­mi – tus­sen­stand: 3 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Ook van­daag geen alco­hol; wat ik trou­wens zel­den of nooit drink op door­de­week­se dagen thuis – tus­sen­stand: 8 dagen geen alcohol

Mens sana

Geen lunch­wan­de­ling maar wel ’s avonds een half uur op de home­trai­ner en ruim 13 kilo­me­ter weg­ge­fietst – tus­sen­stand: 3 dagen vol­doen­de beweging