Vrijdag, 10 januari 2020

Eindelijk getekend

Had ik al gezegd dat ik de peti­tie vuur­werk­ver­bod heb onder­te­kend? Bij deze dan maar. Al eer­der had ik het plan om dit te doen maar het kwam er al die tijd niet van. Waar­om? Geen idee.

Dit jaar zag ik opnieuw hoe de kat­ten (bin­nen en bui­ten) en de vogels elke keer weer opschrik­ken van het wei­ni­ge geknal in onze buurt. Dat staat niet in ver­hou­ding met het lawaai en de over­last in de gebie­den waar veel meer men­sen op de been zijn om de god­gan­se dag (en nacht) vuur­werk te ont­ste­ken. Het her­in­ner­de mij eraan hoe bang onze huis­die­ren de dagen rond­om de jaar­wis­se­ling waren en hoe­veel moei­te wij ons moesten getroos­ten om ze een beet­je tot rust te bren­gen. Ze waren echt lang van slag.

Nu bleef het geknal bij ons beperkt tot wat lawaai in de ver­te omdat er hier sowie­so wei­nig men­sen wonen en zij ook nog eens wei­nig tot geen vuur­werk afste­ken. Het geluid dat wij horen is afkom­stig uit Bem­mel of Huis­sen, maar niet uit de direc­te omge­ving. Tij­dens de jaar­wis­se­ling hoef­den we dus alleen maar het geluid van de tele­vi­sie wat har­der te zet­ten zodat de kat­ten bin­nen niet in de gaten had­den dat er bui­ten iets gaan­de was. 

Toch was deze betrek­ke­lij­ke rust voor mij juist een reden om nu de peti­tie te onder­te­ke­nen. Omdat ik beves­tigd zag wat voor posi­tief effect dit had (ook op ons). Zeker toen ik de dagen erna ook nog eens las hoe­veel onge­luk­ken en over­last het vuur­werk weer had ver­oor­zaakt was de beslis­sing snel genomen.

Voor mij hoeft het afste­ken van vuur­werk niet met­een vol­le­dig afge­schaft wor­den maar laat het voort­aan gecon­tro­leerd gedaan wor­den door ver­e­ni­gin­gen op spe­ci­fie­ke tij­den en leg boven­al de ver­koop aan par­ti­cu­lie­ren aan ban­den. Dat zou al een heel mooi begin zijn.

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 10

Het vlees is zwak

Inge had de hele dag in de keu­ken gestaan om in het voor­uit te koken. Mor­gen komen ze een begin maken met de betim­me­ring van de schuur en Inge heeft beloofd dat ze als lunch een flink bord spa­ghet­ti kun­nen ver­wach­ten. Ver­der had ze boe­ren­kool en ook nog rijst met smoor gemaakt. Ik koos voor de boe­ren­kool. Met spek­jes en rook­worst – tus­sen­stand: 3 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Ook deze vrij­dag geen alco­hol. Mor­gen­vroeg moet ik er vroeg uit om ver­der op te rui­men zodat de tim­mer­lui ner­gens last van heb­ben en flink kun­nen door­wer­ken – tus­sen­stand: 9 dagen geen alcohol

Mens sana

Van­mid­dag wel een lunch­wan­de­ling maar geen gele­gen­heid om ’s avonds op de home­trai­ner te sprin­gen want we moesten zoals gezegd ach­ter een hoop oprui­men omdat ze mor­gen komen om een begin te maken met de bui­ten­kant van de schuur. Ook dat kun je beschou­wen als een flin­ke trai­ning – tus­sen­stand: 4 dagen vol­doen­de beweging