Zaterdag, 11 januari 2020

De morgenstond heeft rood om de mond

We moesten er op tijd uit om de tim­mer­lui te ont­van­gen en voor­af nog wat op te rui­men. Van­daag wordt er een begin gemaakt met de betim­me­ring van de bui­ten­kant van onze schuur. Nu het ach­ter­ein­de dicht gemaakt is heb­ben we er voor geko­zen om de gehe­le schuur rond­om van nieuw hout te voor­zien zodat niet lan­ger een lap­pen­de­ken van ver­schil­len­de soor­ten en maten hout is. Het zal nog wel even duren voor­dat deze klus ach­ter de rug is want de aan­ne­mer heeft wei­nig tijd dus hij doet het er tus­sen­door bij.

Fitness bij de milieustraat

Er kwam een hoop papier tevoor­schijn bij het oprui­men. Zoveel dat ik het wel moest weg­bren­gen naar de mili­eu­straat anders lag het nog in de weg. Bij de papier­af­de­ling zag ik mijn home­trai­ner lig­gen. Niet het appa­raat maar een ver­ge­lijk­ba­re doos. En ook een­tje van een roei­ma­chien, en een cross­trai­ner, en een loop­band. Als­of iemand wel heel erg veel goe­de voor­ne­mens heeft om dit jaar toch eens echt wat meer te gaan bewegen.

Vegetarisch eten Indian Style

Rond 13 uur ver­trok ik naar Wage­nin­gen waar een Indi­aa­se col­le­ga een aan­tal van ons had uit­ge­no­digd om bij hem thuis te komen eten. Het was het­zelf­de groep­je waar­mee we al eer­der een aan­tal Indi­aa­se res­tau­rants in Arn­hem en Veen­en­daal had­den bezocht en deze keer zou hij zelf zijn kook­kun­sten aan ons tonen. Ik kan er maar één ding over zeg­gen: het was geweldig!

De pre­cie­ze infor­ma­tie over wat hij nu pre­cies had samen­ge­steld krijg ik nog van hem. Hij had het wel ver­teld maar het mees­te ben ik weer ver­ge­ten. Grof­weg kwam het hier op neer:

Voor­af een schaal­tje met ver­schil­len­de soor­ten gecon­fi­tuurd(?) fruit
Bij het hoofd­ge­recht twee soor­ten curry’s geser­veerd met rijst
Een­tje met als basis bloem­kool en de ander met bonen
Ver­der een hal­ve gevul­de papri­ka met onder ande­re aard­ap­pel
Daar­bij een scho­tel iet­wat zoe­te­re yog­hurt met biet en kom­kom­mer
En te drin­ken erbij ook een soort yog­hurt met komijn en ander kruiden

Ik heb er ont­zet­tend van geno­ten en veel te veel van gege­ten (twee maal een groot bord). Als het goed is krijg ik nog wat foto’s en meer infor­ma­tie over de gerech­ten door­ge­stuurd. En heel mis­schien dat zijn ouders dit jaar ook deze kant opko­men wat aan­lei­ding was voor hem om ons opnieuw uit te nodi­gen voor een tra­di­ti­o­ne­le maal­tijd maar dan door zijn moe­der bereidt. Ik kan me daar nu al op verheugen.

Timmervoortgang

Bij thuis­komst waren de tim­mer­lui al lang en breed ver­dwe­nen maar ze had­den per­fect werk ach­ter­ge­la­ten. Nu is het afwach­ten wan­neer ze weer tijd heb­ben voor een vol­gend gedeelte.

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 11

Het vlees is zwak

Na de uit­ge­brei­de vege­ta­ri­sche maal­tijd bij mijn Indi­aa­se col­le­ga hoef­de ik ’s avonds niet meer te eten – tus­sen­stand: 4 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Niet stan­daard maar wel regel­ma­tig schenk ik op de zater­dag­avond een glas bier voor mezelf. Deze keer niet. Mor­gen wil ik ’s och­tends een flin­ke rit op de home­trai­ner maken en voor de zeker­heid ver­mijd ik dan de alco­hol een avond ervoor – tus­sen­stand: 10 dagen geen alcohol

Mens sana

Van­daag wel een stuk­je gewan­deld. Van waar ik mijn auto had gepar­keerd in Wage­ning op en neer naar het appar­te­ment van mijn Indi­aa­se col­le­ga. In totaal was dat min­der dan 3 km dus ik tel het niet mee. – tus­sen­stand: 4 dagen vol­doen­de beweging