Zondag, 12 januari 2020

Er zat een mot op een oude plank

We heb­ben een hoop spul­len opge­sla­gen op de schuur­zol­der. Daar­van is al een gedeel­te naar bene­den gehaald omdat het ein­de­lijk in de kas­ten kan van de nieu­we aan­bouw. Maar de rest moet nog even blij­ven staan tot­dat dui­de­lijk wordt wat er mee gaan doen: bewa­ren, opknap­pen en ver­ko­pen of met­een ver­ko­pen in de hoe­da­nig­heid zoals het er nu staat.

Omdat ze bin­nen­kort op de zol­der moe­ten zijn om lei­din­gen (stroom, water, inter­net) te leg­gen en een air­co te instal­le­ren had de aan­ne­mer vrien­de­lijk ver­zocht om al die spul­len ofwel hele­maal naar ach­ter te ver­plaat­sen en/of zoveel moge­lijk aan de lin­ker­zij­de. Dus daar ben ik van­daag een groot deel van de dag mee zoet geweest.

Tus­sen de spul­len vond ik behal­ve enke­le haar­bal­len (van de zwerf­kat­ten die regel­ma­tig boven sla­pen) en veel opge­droog­de ont­las­ting van de zwa­lu­wen (die er in de zomer vol­op nes­te­len) geluk­kig geen teke­nen van de aan­we­zig­heid van mui­zen of rat­ten (die we meen­den zo af en toe over de zol­der te horen trip­pe­len) maar wel een heel mooie oran­je­bruin gekleur­de mot in die­pe winterslaap. 

Voor­zich­tig heb ik de plan­ken waar­op het beest­je als vast­ge­plak leek te zit­ten ver­plaatst naar een plek waar de bouw­vak­kers niet in de buurt hoe­ven te komen. Zo kan hij/zij rus­tig door­sla­pen en het voor­jaar weer uit­vlie­gen voor nieu­we avonturen.

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 12

Het vlees is zwak

Het is niet dat ik na de zater­dag zon­der vlees van­daag per se vlees bij mijn eten wil­de heb­ben, maar Inge ser­veer­de mij rijst met smoor nadat ik onder de dou­che van­daan kwam na het oprui­men van de schuur­zol­der – tus­sen­stand: 4 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

De zon­dag is nog niet voor­bij. Wel denk ik te kun­nen zeg­gen dat er geen alco­hol meer aan te pas komt van­avond. Ik wil nog wat lezen (en mis­schien zelfs wel in het stu­die­ma­te­ri­aal van de OU) en meest­al drink ik dan geen ster­ke drank – tus­sen­stand: 11 dagen geen alcohol

Mens sana

Van­och­tend lek­ker een zwa­re (voor mij) trai­ning op de home­trai­ner gedaan: 21 km in 1 uur en 3 minu­ten. Niet echt bij­zon­der hoor ik je den­ken. Het was ech­ter geen ‘vlak­ke etap­pe’, maar een rit door de ber­gen met flink wat hoogteverschillen:

– tus­sen­stand: 4 dagen vol­doen­de beweging