Maandag, 11 januari 2020

Meer lezen dan studeren vooralsnog

Nadat ik me gis­ter een dag­je vrij­af had gege­ven ben ik deze avond na het werk weer in de stu­die­boe­ken gedo­ken. Offi­ci­eel begint de oplei­ding Cul­tuur­we­ten­schap­pen aan de OU pas op 10 febru­a­ri, maar ik benut deze weken alvast aan het in een rit­me zien te komen voor wat betreft het dage­lijks studeren.

De afge­lo­pen week was het plan om ver­spreid over de week zo rond de 9 tot 10 uur te stu­de­ren. Uit­ein­de­lijk is dat 8,5 uur geworden:

De eer­ste dagen was ik meer bezig met de stu­die­plan­ning en het door­spit­ten van de OU web­si­te voor stu­den­ten waar een hoop infor­ma­tie te vin­den is die ik me eerst eigen wil­de maken voor­dat ik in het daad­wer­ke­lij­ke stu­die­ma­te­ri­aal ging ver­die­pen. Vandaf woens­dag heb ik met dat laat­ste een aan­vang geno­men. Voor­als­nog beperk ik me ertoe om aller­eerst de stu­die­stof op mijn gemak door te lezen om te zien in hoe­ver­re het staat met mijn ken­nis op het gebied van cul­tuur­ge­schie­de­nis, kunst­ge­schie­de­nis, let­ter­kun­de en filo­so­fie. Ook wil ik zoals gezegd ervoor zor­gen dat ik in het rit­me kom om dage­lijks de boe­ken op te pak­ken. Al is het maar voor mini­maal een uur. Als dat een­maal rou­ti­ne is gewor­den kan ik een stap­je ver­der gaan en me echt tot het bestu­de­ren zet­ten van al het beschik­ba­re materiaal.

Gaatje verstopt

Van­daag is trou­wens ook de onder­houds­man van de vloer­ver­war­ming op bezoek geweest. Het duur­de een aan­tal dagen voor het ons echt opviel (waar­schijn­lijk omdat we meest­al de hout­ka­chel aan heb­ben) dat de vloer­ver­war­ming uit­ge­val­len was. Een sim­pe­le reset bleek niet te wer­ken en wat tips via whatsap door de mon­teur (het was zater­dag en hij was op een feest­je) kon­den het euvel ook niet ver­hel­pen. Er zat niets anders op dan de hout­ka­chel te blij­ven gebrui­ken tot­dat de mon­teur na het week­end kon langskomen.

Die had ter plek­ke snel genoeg gezien (nadat hij het voor­front van de instal­la­tie had ver­wij­derd) wat er aan de hand was. Een ver­stop­te sen­sor. Met hulp van Inge (die van­zelf­spre­kend naal­den in alle soor­ten en vari­a­ties in huis had) was het ver­vol­gens een sim­pel klus­je om door het gaat­je van de sen­sor te prik­ken en zo het opge­hoop­te vuil (met het blo­te oog bij­na niet zicht­baar) te ver­wij­de­ren. Als dank mocht hij het naald­je hou­den en bij zijn ande­re gereed­schap bewa­ren voor het geval hij bij een vol­gend huis­be­zoek een­zelf­de defect dien­de te ver­hel­pen. Ieder­een blij.

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 13

Het vlees is zwak

Op het werk brood met sand­wich­spread en ’s avonds wit­lofsala­de. Goed bezig Peter! – tus­sen­stand: 5 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Geen ster­ke drank. Waar­om zou ik ook? – tus­sen­stand: 12 dagen geen alcohol

Mens sana

Lunch­wan­de­ling van 3 km met collega’s en rede­lijk nat gewor­den van een onge­plan­de regen­bui en ’s avonds op de home­trai­ner gespron­gen voor een half uur­tje extra bewe­ging (1x 21 min 9,8 km en 1x 10 min 4,7 km) – tus­sen­stand: 5 dagen vol­doen­de beweging