Dinsdag, 14 januari 2020

Is there anybody out there?

Ik lees nog steeds in The Wind-Up Bird Chro­ni­cle van Haruki Mura­kami. Nood­ge­dwon­gen min­der van­we­ge de stu­die Cul­tuur­we­ten­schap­pen maar toch pro­beer ik er elke week een aan­tal blad­zij­des in te blij­ven lezen. Ener­zijds om de draad niet kwijt te raken van het ver­haal en ander­zijds omdat ik het een mooi ver­haal vind en het hele­maal wil uit­le­zen om te begrij­pen hoe het eindigt.

Het boek is oor­spron­ke­lijk als drie los­sen delen in 1994 en 1995 in Japan uit­ge­bracht voor­dat het ver­taald werd en op de inter­na­ti­o­na­le markt beschik­baar kwam. Laten we aan­ne­men dat Mura­kami het mees­te van dit werk in 1993 geschre­ven heeft. Dat is grof­weg vijf­en­twin­tig jaar gele­den. En lees dan nu vol­gen­de pas­sa­ge over hoe er via de com­pu­ter con­tact opge­no­men wordt door de hoofd­per­soon met zijn spoor­loos ver­dwe­nen geliefde: 

I sit down in front of […] com­pu­ter at the appoin­ted time and use the pass­word to access the com­mu­ni­ca­ti­ons pro­gram­me. Then I input the num­bers I’ve been given by […]. It will take five minu­tes for the cir­cuits to con­nect. […] The com­pu­ter beeps and a mes­sa­ge appe­ars on the screen, infor­ming me that the con­nec­ti­on has been made and the com­pu­ter is rea­dy for two-way com­mu­ni­ca­ti­on. I spe­ci­fiy that the char­ge for this call is to be rever­sed. A far lon­ger time goes by than i had anti­ci­pa­ted, but even­tu­al­ly the mes­sa­ge appe­ars that the other par­ty has accep­ted the char­ges. […] I click on the box to select Send mode and type the words that I have been rehear­sing over and over in my brain. […] I click on the sym­bol for sen­ding the text. […] Then I switch to Recei­ve mode. The ans­wer comes back after a short, silent interval.

Het jaar 1993 was ook het jaar dat ik stop­te met mijn stu­die geschie­de­nis aan de uni­ver­si­teit van Utrecht. Al bij aan­vang in 1989 was het moge­lijk om via een com­pu­ter (die ik in mijn laat­ste jaar bij Phi­lips in de per­so­neels­win­kel voor die tijd rede­lijk goed geprijsd op de koop had getikt) con­tact te leg­gen met de uni­ver­si­teit om lesschema’s en ande­re infor­ma­tie te raad­ple­gen. Veel­al gebruik­te ik de mail­func­ti­o­na­li­teit om berich­ten uit te wis­se­len. Dat alles natuur­lijk met behulp van een tele­foon­mo­dem om op het inter­net te gera­ken. Hoe veel is er wel niet ver­an­derd in zo’n kor­te tijd. Af en toe is het goed daar even bij stil te staan en tot je door te laten dringen.

The screen informs me that the other par­ty has left the cir­cuit. Our con­ver­sa­ti­on is finished.

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 14

Het vlees is zwak

Tus­sen de mid­dag een baguet­te met car­pa­cio omdat ik niet vol­doen­de brood had mee­ge­no­men. Thuis spa­ghet­ti met gehakt – tus­sen­stand: 5 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Geen ver­ras­sing, geen ster­ke drank – tus­sen­stand: 13 dagen geen alcohol

Mens sana

Qua sport een dag zon­der bewe­ging – tus­sen­stand: 5 dagen vol­doen­de beweging