Donderdag, 16 januari 2020

Der­de don­der­dag van 2020

Nie­mand onwel

Onbe­wust hiel­den we alle­maal onze adem in van­daag op kan­toor. Het was de der­de don­der­dag van dit nieu­we jaar en bij de vori­ge twee ging het even­zo­vaak mis. Bei­de keren werd een col­le­ga plots (maar door niet gelij­ke omstan­dig­he­den) onwel en moest met een ambu­lan­ce naar het zie­ken­huis ver­voerd wor­den. Zou­den we deze der­de don­der­dag opnieuw met een soort­ge­lijk inci­dent gecon­fron­teerd worden?

Hoe­wel de dag op dit moment nog niet geheel voor­bij is lijkt het er wel op dat we opge­lucht kun­nen adem­ha­len. We zijn zoals het er nu uit­ziet van een nieuw onge­val tij­dens kan­toor­uren bespaard geble­ven. Laten we hopen dat de twee collega’s die het nieu­we jaar zo onvoor­spoe­dig zijn begon­nen snel dui­de­lijk­heid ver­krij­gen over wat hun pre­cies is over­ko­men want dat is in bei­de geval­len nog niet geheel duidelijk.

~ ~ ~

Per­soon­lij­ke sta­tis­tie­ken 2020 – dag 16

Het vlees is zwak

In het bedrijfs­res­tau­rant stond ik voor een moei­lij­ke keus. Ik had graag een ome­let zon­der ham, maar er stond er slechts een­tje klaar en die was met kaas èn ham. Natuur­lijk had ik kun­nen vra­gen om er voor mij een­tje te maken zon­der ham, maar dan was de kans groot dat het exem­plaar dat al klaar stond zou wor­den weg­ge­gooid want ik was rede­lijk laat voor de lunch. Ze waren al bezig met het oprui­men. Dat vond ik dus zon­de en daar­om toch voor de ham geko­zen. Na het werk moest ik de auto bij de gara­ge afle­ve­ren voor de APK keu­ring mor­gen. Inge zou me opha­len. We had­den een nieuw adres gevon­den en dat was naast een snack­bar in Elst. Friet. Dat was alweer een tijd­je gele­den en voor we het wis­ten waren we naar bin­nen gestapt en een bestel­ling geplaatst. Voor mij friet met saté­saus. En een fri­kan­del spe­ci­aal – tus­sen­stand: 5 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Zoals zo vaak geen ster­ke drank – tus­sen­stand: 15 dagen geen alcohol

Mens sana

Rus­tig aan gedaan van­daag. Geen wan­de­ling en niet op de home­trai­ner – tus­sen­stand: 6 dagen vol­doen­de beweging