Zondag, 19 januari 2020

Het waren tien fantastische jaren

Ik zou het moe­ten opzoe­ken, maar ik ver­moed dat het ergens in 2009 is geweest dat ik bij wordpress.com een blogsite aan heb gemaakt met als naam pete­pel. Dat is (nog steeds) mijn inlog­naam op kan­toor. Neem de eer­ste vier let­ters van je voor­naam en de eer­ste drie van je ach­ter­naam. Een paar jaar gele­den is men daar van af gestapt en nu krijg je als nieu­we mede­wer­ker voort­aan een onper­soon­lijk num­mer toe­ge­we­zen als inlog’naam’.

Nadat ik een tijd­je op wordpress.com had geblogd besloot ik in 2010 om een eigen domein te hos­ten op one.com zodat ik wat meer con­tro­le had over de inrich­ting van de site. Opnieuw koos ik voor petepel.

Weer later dacht ik dat het mis­schien toch wel ver­stan­dig zou zijn om mijn eigen naam als domein vast te laten leg­gen. Het was nog vrij, en zo was opnieuw peter­pel­le­naars gebo­ren. Ik gebruik­te dit domein slechts spo­ra­disch voor een aan­tal kor­te ver­ha­len die in ver­schil­len­de bun­dels waren uit­ge­ge­ven. Het blog­gen bleef ik doen op petepel.

Tot­dat ik eind 2018 er defi­ni­tief voor koos om al mijn onli­ne acti­vi­tei­ten voort­aan te cen­tra­li­se­ren onder peterpellenaars.nl en petepel.nl op te doe­ken. Dat laat­ste is nu aan­ge­bro­ken. Het afge­lo­pen jaar heeft de site voor­na­me­lijk gefun­geerd als een soort van archief. Bij het over­zet­ten naar peter­pel­le­naars bleek dat in veel geval­len links waren gebro­ken en afbeel­din­gen niet goed waren over­ge­ko­men. Nog steeds is dat niet hele­maal recht­ge­trok­ken, maar van­daag voel­de ik me zeker genoeg van mijn zaak om het abon­ne­ment op te zeggen.

Dat bete­kent dat in sep­tem­ber 2020 de stek­ker er defi­ni­tief uit­gaat. Tien jaar nadat ik er m’n eer­ste bericht op heb geplaatst.

~ ~ ~

Persoonlijke statistieken 2020 – dag 19

Het vlees is zwak

Deze avond kreeg ik nog­maals rijst met groe­ne cur­ry en kip voor­ge­scho­teld – tus­sen­stand: 6 dagen geen vlees

Als de wijn is in de man

Geen alco­hol van­daag – tus­sen­stand: 17 dagen geen alcohol

Mens sana

Geen ‘offi­ci­ë­le’ sport­mo­ment maar wel de hele dag bui­tens­huis bezig geweest – tus­sen­stand: 9 dagen vol­doen­de beweging