Dinsdag, 28 januari 2020

Inter­net­ge­schie­de­nis

Een beknop­te geschie­de­nis van­af de eer­ste bericht­ge­ving tot en met de defi­ni­tie­ve aan­slui­ting van glas­ve­zel aan de Lin­ge­wal, ofte­wel hoe din­gen gaan in het buitengebied:

7/9/2018: Brief Glas­ve­zel bui­ten­af — We kun­nen bij hen glas­ve­zel bestellen!

5/10/2018: Brief Digi­ta­le stad — We kun­nen ook bij hen glas­ve­zel bestellen!

21/11/2018: Inschrijf­be­ves­ti­ging Digi­ta­le stad — Glas­ve­zel bui­ten­af trekt zich terug wegens niet vol­doen­de aan­mel­din­gen. Digi­ta­le stad had al aan­ge­ge­ven bij mini­maal één aan­mel­ding over te gaan tot het aan­leg­gen van glasvezel.

7/3/2019: Schouw — Eer­ste fysie­ke obser­va­tie van de meter­kast en lig­ging van ons huis als rich­ting­ge­vend voor hoe de glas­ve­zel­ka­bel van­uit de open­ba­re weg door­ge­trok­ken moest wor­den. Ter­wijl wij in novem­ber nog even hoop had­den gehad dat we mis­schien met kerst­mis al had­den kun­nen genie­ten van super­snel internet

24/6/2019: Poging 1 kabel onder voor­tuin werd voor­tij­dig stil­ge­legd om te voor­ko­men dat de rio­le­ring die dia­go­naal onder onze tuin loopt te beschadigen.

10/7/2019: Poging 2 kabel onder voor­tuin kon deze keer door­gang vin­den omdat we onder­tus­sen had­den uit­ge­zocht hoe diep de rio­le­ring onder de tuin loopt (niet diep).

18/11/2019: Kabel naar meter­kast — Nu zou het niet lang meer duren voor­dat we dan ein­de­lijk super­snel inter­net zou­den heb­ben. Met een beet­je geluk voor­dat de kerst­va­kan­tie zou begin­nen. Een jaar­tje later, maar ach…

24/11/2019: Pre-order geplaatst bij KPN — Om niet ach­ter het net te vis­sen alvast via de web­si­te van KPN ervoor gezorgd dat we het juis­te pak­ket gere­ser­veerd heb­ben. Kun­nen ze dat alvast klaar zet­ten of opsturen.

28/11/2019: Tele­fo­ni­sche beves­ti­ging dat pre-order ont­van­gen is — Was ook al via de mail gedaan. 

18/12/2019: Mail Digi­ta­le stad dat kabel beschik­baar is — Dat zou bete­ke­nen dat bij KPN bekend moet zijn dat ze nu een mon­teur kun­nen inplan­nen voor de installatie.

19/12/2019: Gebeld naar KPN of pre-order al uit­ge­voerd kan wor­den: alge­he­le ver­war­ring wat sta­tus van pre-order is (zou al ont­van­gen zijn op niet-bestaan­de datum vrij­dag 7/12) — En onder­tus­sen was het al bij­na kerstmis.

24/12/2019: Post­co­de check bij KPN geeft aan dat glas­ve­zel beschik­baar is — Dit zou dan toch het defi­ni­tie­ve bewijs moe­ten zijn dat met de instal­la­tie kan wor­den begonnen.

24/12/2019: Opnieuw gebeld met KPN en weder­om heel veel ver­war­ring en nog meer wacht­tijd. Na veel moei­te de pre-order weten te annu­le­ren en een nieu­we order geplaatst waar­bij het inmid­dels natuur­lijk allang dui­de­lijk was dat de mon­teur niet meer voor kerst­mis langs zou komen. Mis­schien tus­sen kerst en oud­jaar dan? Helaas. Gezien het opzeg­gen van de lopen­de abon­ne­men­ten bij XS4All en digi­ten­ne bij KPN moe­ten we reke­ning hou­den met een instal­la­tie eind janu­a­ri 2020.

28/1/2020: KPN mon­teur komt glas­ve­zel aan­slui­ten — En hij is geweest en hij heeft pro­bleem­loos alles keu­rig weten aan te slui­ten en nu heb­ben we super­snel inter­net en wat heeft dat lang geduurd.

De stil­le bezorging

Door al dat gedoe met de glas­ve­zel­aan­slui­ting was me geheel ont­gaan dat tus­sen de bedrij­ven door (huis­poes Puck moest ook nog naar de die­ren­arts) de post­bo­de onge­merkt het boek De stil­le kracht had bezorgd. Ik zag het pas later deze avond op tafel lig­gen. Zal ik er een uur­tje in gaan lezen voor­dat ik ga sla­pen? Of toch even super­snel internetten?

Geef een antwoord