Zaterdag, 1 februari 2020

Leren leren

Niet alleen moet ik weer wen­nen aan het leren, ik moet ook leren hoe ik moet leren. Van­daag heb ik op mijn gemak wat video’s en ander hulp­ma­te­ri­aal beke­ken op de nieu­we sec­tie die ver­sche­nen is op mijn dash­board bij de OU: Studiecoach.

Het was ver­ras­send te lezen dat de meest gebruik­te (ook door mij) leer­stra­te­gie­ën tevens de minst effec­tie­ve zijn:

  • met een gele stift tekst markeren
  • de gele­zen tekst later nog eens opnieuw doorlezen
  • samen­vat­tin­gen maken

In de video hier­on­der wordt door psy­cho­loog Gino Camp uiterst hel­der uit­ge­legd waar­om deze leer­stra­te­gie­ën vaak niet het gewens­te effect hebben.

Klik op de afbeel­ding om de video op you­tu­be te bekijken

Het bete­kent dus dat ik mezelf zal moe­ten aan­wen­nen de leer­stof anders te bena­de­ren dan dat ik in eer­ste instan­tie van plan was. In de afge­lo­pen weken heb ik zo’n beet­je al het stu­die­ma­te­ri­aal al door­ge­le­zen en mijn plan was om inder­daad een begin te maken met een twee­de (her)lezing plus een aan­zet voor de samenvattingen.

Dat ga ik nu iets anders inste­ken. De tek­sten ga ik wel opnieuw door­ne­men maar ik zal mezelf dwin­gen op een actie­ve manier (waar­schijn­lijk met schema’s want die blij­ven bij mij beter ‘han­gen’) een weer­ga­ve te maken van de kern van de tekst. Ik wil pro­be­ren een dia­loog aan te gaan met mezelf en zoveel moge­lijk met een geslo­ten boek de inhoud te repro­du­ce­ren in een vorm die kort en bon­dig is, en die ik tevens kan gebrui­ken om mezelf te toet­sen op een later moment.

Het bewijst maar weer eens dat je nooit te oud bent om te leren.

3 reacties

Paul 2 februari 2020 Reageer

Her­ken­baar dit. En dan te beden­ken dat ik in de brug­klas wel mooi stu­die­les heb gehad met havlot, maar dat werd altijd ha, vlot door­le­zen en de prin­ci­pes van gespreid her­ha­len zaten er ook al bij. Die gebruik­te ik dan wel. Zij het dan meest­al tot het vol­gen­de proef­werk… Ondanks aller­lei inef­fi­ci­ën­te stu­die­tech­nie­ken haalt bij­na ieder­een wel een diplo­ma. Hoe goed zou­den leer­pres­ta­ties wel niet kun­nen wor­den als men­sen de pun­ten uit dit film­pje, of uit Learning how to learn in acht zou­den nemen. Mis­schien is dan het lera­ren­te­kort wel opge­lost omdat men met min­der uren toe kan. Maar nu filo­so­feer ik wel erg ver door. Goed, dade­lijk eerst nog Anki.

Paul 2 februari 2020 Reageer

Maar ja, in aan­vul­ling op mezelf, dan moet leer­lin­gen en stu­den­ten wel op deze tech­nie­ken wij­zen. Goed dat dat nu gebeurt. Had ik ook wel gewild toen ik met mijn stu­die begon. Toen was die stu­die­les aar­dig weggezakt.

Peter Pellenaars 3 februari 2020 Reageer

Leu­ke anek­do­te van die havlot. Nooit eer­der gehoord. Dat we via het over­be­ken­de ‘stam­pen, stam­pen, en nog eens stam­pen’ kort voor de exa­men­da­tum een vol­doen­de resul­taat kun­nen halen is een feit, maar het heeft alleen zo wei­nig zin als de opge­da­ne ken­nis net zo snel weer is ver­dwe­nen. Daar­om denk ik inder­daad ook dat leer­krach­ten hier veel meer aan­dacht aan zou­den moe­ten geven. Als er voor­af meer tijd wordt vrij­ge­maakt om leer­lin­gen goed te leren leren, dan betaalt zich dat later dub­bel en dwars terug. De vraag is natuur­lijk hoe het zo aan­spre­kend moge­lijk over te bren­gen aan de leer­lin­gen zodat ze er ook gebruik van maken. Anders is het ver­spil­de tijd en moeite.

Geef een antwoord