20200209 — zondag

Stu­den­ten­le­ven­tje

Mor­gen gaat het beginnen.

Tot en met van­daag voel­de het nog niet echt ondanks dat ik het stu­die­ma­te­ri­aal al enke­le weken bin­nen heb en het mees­te daar­van heb doorgelezen.

Afge­lo­pen don­der­dag kreeg ik het per email beves­tigd. Als­of ik het ver­ge­ten was.

Bes­te studenten,

Aan­staan­de maan­dag start het twee­de semes­ter van dit aca­de­misch jaar en daar­mee ook de Ori­ën­ta­tie­cur­sus cul­tuur­we­ten­schap­pen. Nog­maals van har­te wel­kom bij de oplei­ding Alge­me­ne Cul­tuur­we­ten­schap­pen van de Open Universiteit!

Ik voel me tege­lij­ker­tijd opge­won­den en ner­veus. Zal ik het stu­den­ten­le­ven weten te com­bi­ne­ren met mijn werk­za­me leven? Het eer­ste ten­ta­men staat gepland op 23 april. Ik weet wat me de komen­de tijd te doen staat.