Boekenweek 2020

Ik had zo’n beet­je m’n keus al gemaakt en maak­te aan­stal­ten de kas­sa op te zoe­ken toen er een man de boe­ken­han­del bin­nen kwam geval­len en slechts één zin wist uit te bren­gen: “Het boek van de maand!” De ver­koop­ster van dienst voel­de zich over­val­len en ver­sprak zich enke­le malen voor­dat ze door­had dat de man, die met een opge­vou­wen lin­nen tas­je onge­dul­dig stond te wach­ten niet meer wist dan dat hij het boek van de maand wil­de heb­ben. En wel nu.

Na een tijd­lang onsa­men­han­gend met elkaar gecon­ver­seerd te heb­ben ont­stond er iets van een aan­kno­pings­punt in de zin dat het boek van de maand aan­ge­pre­zen was in een lan­de­lij­ke krant. Geza­men­lijk togen ze naar bui­ten alwaar ze in het kran­ten­rek de juis­te krant en de juis­te aan­be­ve­ling von­den. Het ging om het meest recen­te boek geschre­ven door Jeroen Brouwers.

“Dat heb­ben we staan en zal ik met­een voor u pak­ken”, zei de ver­koop­ster goed­ge­mutst nu alle onze­ker­heid in hun com­mu­ni­ca­tie was ver­dwe­nen en er zaken gedaan kon­den wor­den.
“Dat zal je nog tegen­val­len”, dacht ik bij mezelf want in mijn zoek­tocht door de win­kel naar enke­le aan­ko­pen om het boe­ken­week­ge­schenk mee af te reke­nen had ik geen enkel boek van Brou­wers zien staan.

Een vijf­tal minu­ten later, toen de klant met een nog steeds leeg lin­nen tas­je teleur­ge­steld was afge­dro­pen (een ander boek uit het ruim voor­han­den zijn­de en goed geva­ri­eer­de assor­ti­ment was blijk­baar geen optie en de ver­koop­ster deed ook dui­de­lijk geen moei­te om hem op ande­re gedach­ten te bren­gen) was het mijn beurt om gehol­pen te worden. 

Of er nog boe­ken waren die inge­pakt moesten wor­den? Dat hoef­de niet, er zaten geen cadeau­tjes bij. Even later liep ik naar bui­ten met alle boe­ken net­jes inge­pakt. Mis­schien dat het zou gaan rege­nen. Dat had het van­och­tend ook plots gedaan. Ik vond het prima.

~ ~ ~

De nieu­we aan­win­sten op een rijtje:

  • Acht dic­ta­tors uit de 20e eeuw — Frank Dikötter
  • Dit is geen pro­pa­gan­da — Peter Pomerantsev
  • Leon en Juliet­te — Anne­jet van der Zijl
  • Gene­raal zon­der leger — Özcan Akyol

~ ~ ~