Vrijdag, 13 maart 2020

Leven in tij­den van Corona

Het komt dich­ter­bij. Op kan­toor heb­ben we te horen gekre­gen dat het nog steeds niet nodig is om stan­daard van huis te wer­ken. Alleen bij klach­ten zoals hoes­ten, lich­te koorts en der­ge­lij­ke wordt gead­vi­seerd thuis te blij­ven. Dit in tegen­stel­ling met bij­voor­beeld onze collega’s in Roe­me­nië die juist sterk aan­be­vo­len wordt de komen­de weken niet naar kan­toor te komen. Gezien de haast niet bij te hou­den ont­wik­ke­lin­gen in en bui­ten Euro­pa plus de toe­ne­men­de druk van­uit de samen­le­ving rich­ting de poli­tiek om ver­re­gaan­de maat­re­ge­len te tref­fen zal er waar­schijn­lijk in de komen­de dagen nog wel het een en ander gaan ver­an­de­ren. Voor de zeker­heid heb ik dus vol­doen­de mate­ri­aal mee­ge­no­men om thuis een goe­de werk­plek in te rich­ten en alles bij de hand te heb­ben. Just in case.

Voor wat betreft mijn stu­die aan de OU gaat er ook wat ver­an­de­ren. Natuur­lijk is deze oplei­ding al heel erg inge­richt om zoveel moge­lijk op afstand en van­uit huis te doen, maar daar­naast wor­den er ook nog steeds regel­ma­tig bij­een­kom­sten geor­ga­ni­seerd waar je de gele­gen­heid hebt elkaar te ont­moe­ten en erva­rin­gen uit te wis­se­len of lezin­gen te vol­gen. Zie bij­voor­beeld de regio­dag Cul­tuur­we­ten­schap­pen die ik afge­lo­pen zater­dag bezocht heb in Utrecht. Deze ging nog gewoon door hoe­wel er toen al wat vrees bij de orga­ni­sa­to­ren bestond dat veel inschrij­vers op het laat­ste moment niet zou­den komen opda­gen. Dat viel heel erg mee. 

Maar de stu­die­bij­een­komst die voor komen­de maan­dag gepland staat komt helaas te ver­val­len. In plaats daar­van is er een vir­tu­e­le klas op woens­dag 18 maart. Voor mij een rou­ti­ne­ma­ti­ge acti­vi­teit op het werk waar we meer­de­re con­fe­ren­ce calls op een dag heb­ben, al dan niet met video, maar bij de OU heb ik er nog niet eer­der aan deel­ge­no­men. We gaan zien hoe dat zal beval­len. Het is wat mij betreft wel een ver­stan­di­ge stap en een­tje die mak­ke­lijk te nemen is gezien dat de OU hier toch al veel erva­ring mee heeft. Geluk­kig heb ik al de kans gehad een aan­tal mede­stu­den­ten en de ons toe­ge­we­zen stu­die­be­ge­lei­der in real-time te ont­moe­ten. Dat maakt het con­tact via een video con­fe­ren­ce altijd wat een­vou­di­ger is mijn ervaring.

Geef een antwoord