20200315 — Leven in tijden van Corona

Gis­ter­och­tend bood­schap­pen gedaan omdat het moest. We doen dit gewoon­lijk elk zater­dag en door de weeks halen we hoog­uit iets wat we gemist heb­ben. Het ham­ste­ren was iets wat niet bij me opge­ko­men was en ik dacht dat het ook wel zou mee­val­len. Maar ik had me ver­gist. Een aan­tal zaken op het bood­schap­pen­lijst­je waren ’s och­tends vroeg al niet meer (of nog steeds niet) voor­ra­dig, zoals rijst, vaat­was­blok­jes, tos­ti­brood en boter. Ik weet niet of dit de meest voor de hand lig­gen­de ham­ster­wa­ren zijn maar ze vie­len op door hun afwe­zig­heid. En nog veel meer schap­pen ble­ken leeg te zijn. Ver­ba­zing­wek­kend genoeg was er wel wc-papier. Maar dat stond bij mij niet op het lijst­je dus reed ik eraan voorbij. 

Wat ik vreemd vond was dat er zoveel nadruk gelegd wordt op het ver­mij­den van fysiek con­tact met de mede­mens in de vorm van bij­voor­beeld han­den­schud­den. Ter­wijl ieder­een zon­der pro­bleem de win­kel­wa­gen­tjes van elkaar over­nam zon­der dat die tus­sen­door schoon­ge­maakt wer­den. Zou dat geen kwaad kun­nen? Ik zag toen ik er op ging let­ten mini­maal één geval waar iemand nies­de en zon­der zak­doek te gebrui­ken z’n neus afveeg­de en daar­na weer het win­kel­wa­gen­tje vast­pak­te om dat ver­der te duwen. En natuur­lijk zat ook ieder­een zoals gewoon­lijk het fruit en groen­te te betas­ten of het wel ste­vig en vers genoeg was om mee te nemen. Afijn, we moe­ten er mis­schien met z’n allen nog een beet­je aan wen­nen dat er wat ver­an­de­ring in gedrag nodig is in deze ver­war­ren­de tij­den waar­over je nor­maal gespro­ken alleen leest of het in hor­ror­films voor­bij ziet komen.

Omdat ik ook bij de bloe­men­zaak moest zijn kwam ik niet veel later langs de Coop waar ik de inge­ving kreeg om te zien of de ont­bre­ken­de items van mijn lijst­je bij hen wel voor­ra­dig waren. En dat bleek zo te zijn. Hier geen lege schap­pen. Althans niet zo nadruk­ke­lijk aan­we­zig als bij de AH. Blijk­baar begin­nen ze daar last te krij­gen van de almaar gepro­pa­geer­de oproep tot ‘Ham­ste­ren!’ in hun adver­ten­tie­pro­gram­ma. Ik heb dat altijd al iet­wat aso­ci­aal gevon­den om de con­su­ment te ver­lei­den meer in te kopen dan wat ze daad­wer­ke­lijk nodig heb­ben. Nu is het vreemd te zien hoe ze hun gebrain­wash­te cli­en­tè­le weer op ande­re gedach­ten moe­ten zien te krijgen.

~ ~ ~