20200321 — Microblogging: Coronacrisis beschikbaar voor iedereen, veiligheid is ook maar een mening, klappen is mooi en lekker makkelijk beeldbellen

[3:55 PM] Tip: De corona­cri­sis — Arti­ke­len in De Groe­ne Amster­dam­mer over de corona­cri­sis zijn voor alle lezers gra­tis te lezen. https://groene.nl/series/de-coronacrisis… via @DeGroene

Er wordt een hoop infor­ma­tie gepu­bli­ceerd naar aan­lei­ding van de corona­cri­sis. Op de Groe­ne is dat nu als ser­vi­ce naar de con­su­ment (tij­de­lijk?) van­ach­ter de betaal­muur gehaald. Een lovens­waar­dig initiatief.

[4:56 PM] “Wie zich niet vei­lig voelt, mag nog zo vei­lig zijn, het gevoel weegt zwaar­der.” => Wij offe­ren alles op voor een gevoel van vei­lig­heid — NRC

Het zal menig­een waar­schijn­lijk niet onbe­kend in de oren klin­ken, op het jour­naal zie je dat de laat­ste sta­tis­tie­ken aan­ge­ven dat de mis­daad­cij­fers trend­ma­tig naar bene­den gaan ter­wijl je op het­zelf­de moment denkt dat het alleen maar erger wordt met bij­na dage­lijks wel ergens een schiet­in­ci­dent op klaar­lich­te dag of een geweld­da­di­ge over­val bij (meest­al) een bejaard echt­paar. Waar komt dat gevoel van­daan als de fei­te­lij­ke cij­fers iets anders laten zien? In een arti­kel op nrc.nl gaat Arnon Grun­berg die­per in op deze para­dox, in dit geval ons gevoel van vei­lig­heid gere­la­teerd aan de acties die men van de over­heid ver­wacht om de corona­cri­sis bin­nen de per­ken te houden.

[6:16 PM] ‘Som­mi­ge men­sen zien dit blijk­baar als een gro­te vakan­tie en heb­ben lak aan de regels’, zegt Oos­ting. ‘We zien nog steeds men­sen gezel­lig win­ke­len en in het zon­ne­tje zit­ten.’ ” => Zorg­per­so­neel: ‘Klap­pen is mooi, maar thuis­blij­ven is de éch­te waar­de­ring’ — rtvnoord

Hoe frus­tre­rend zal het niet zijn voor zorg­per­so­neel om de ene dag gewaar­deerd te wor­den voor alle inspan­nin­gen en over­werk, en alle ande­re dagen te zien dat een groot deel van de bevol­king de meest basa­le regels om het coro­na­vi­rus niet ver­der te ver­sprei­den aan de laars lapt. Ter­wijl het toch niet zo moei­lijk is: Blijf thuis!

[RT @vc4allnl] We zijn live op https://vc4all.nl Snel en een­vou­dig beeld­bel­len met je fami­lie en vrien­den tij­dens #coro­na­ne­der­land. Thanks @jitsinews //cc @coronadenktank@marleenstikker

Een pri­va­cy-vrien­de­lijk alter­na­tief voor Zoom en der­ge­lij­ke om te kun­nen beeld­bel­len. Wie wil dat nu niet?

~ ~ ~