20200324 — Microblogging op Twitter

[1:24 PM] Gelij­ke mon­ni­ken gelij­ke kap­pen … => Huma­nis­tisch ver­bond: Deze brief is onder­weg naar @ferdgrapperhaus. Er wordt in de corona­cri­sis een uit­zon­de­ring gemaakt voor reli­gi­eu­ze samen­kom­sten. Wij roe­pen hem drin­gend op deze onge­lij­ke behan­de­ling per direct te stoppen.

~ ~ ~