20200325 — Leven in tijden van Corona

Gewerkt. De hele dag. Ner­gens tijd voor gehad. Zij­de­lings het nieuws gevolgd maar eigen­lijk ook weer niet. Het ene oog in het ande­re er weer uit. Niets is blij­ven han­gen. Behal­ve dan van­och­tend toen ik op de vir­tu­e­le fiets naar kan­toor zat en de vuil­nis­op­haal­dienst al voor­bij kwam om de gft-bak te legen. Omdat ik de home­trai­ner bij het raam heb gezet om zo lek­ker naar bui­ten te kun­nen sta­ren tij­dens het fiet­sen had ik goed zicht op het legen van de bak. Maar de vuil­nis­vrouw ook op mij. En ze zwaai­de vro­lijk naar me ter­wijl de bak op z’n kop in de heng­sels hing. Natuur­lijk zwaai­de ik even­zo vro­lijk terug en fiets­te nog vro­lij­ker ver­der. Een mooi licht­punt­je om de dag mee te beginnen.

Op de ‘terug­weg’ was het al aan het sche­me­ren en ik raf­fel­de snel de vijf­tien minu­ten af die ik voor­lo­pig inge­steld heb om op de ‘heen-’ en ‘terug­weg’ te fiet­sen. Ten­slot­te ben ik mijn ver­koud­heid nog niet hele­maal kwijt. Het krie­bel­hoest­je is weer terug­ge­ko­men en de loop­neus is ver­dwe­nen. Het duurt nu onge­veer zo’n ander­hal­ve week. En het blijft geluk­kig beperkt bij hoes­ten. Geen hoofd­pijn, keel­pijn, spier­pijn of koorts. Alleen die hoest. Een­maal thuis lek­ker gege­ten en wat bij­ge­kletst met Inge. Toen was het alweer tijd om aan de stu­die te gaan. 

Ondanks dat het dui­de­lijk is dat het eer­ste ten­ta­men dat gepland stond voor 23 april defi­ni­tief niet door­gaat zie ik voor­als­nog geen reden om de teu­gels te vie­ren. Daar­voor vind ik tevens ook nog eens veel te leuk om te doen. Zo leuk dat ik van plan ben om wat vaker een blog­post te schrij­ven over de onder­wer­pen die bij deze stu­die aan bod komen. De Ori­ën­ta­tie­cur­sus Cul­tuur­we­ten­schap­pen die het begin vormt van de oplei­ding heeft een dui­de­lij­ke struc­tuur en het idee is om die struc­tuur te vol­gen en daar­over te blog­gen. Dit zou bete­ke­nen dat ik bin­nen­kort iets kan gaan schrij­ven naar aan­lei­ding van de eer­ste tekst die we moesten bestu­de­ren: Wat is cul­tuur­we­ten­schap­pen? Inder­daad, meervoud. 

De blog­posts zal ik apart publi­ce­ren en onder­bren­gen in de nieu­we serie die hier­voor spe­ci­aal heb aan­ge­maakt: Cul­tuur­we­ten­schap­pen. Die inmid­dels zon­der dat ik het door­had al uit 10 deel­tjes bestaat. 

~ ~ ~