20200415 — Leven in tijden van Corona

De ander­hal­ve­me­ter­sa­men­le­ving. Van­och­tend las ik ergens dat dit nieu­we woord aan elkaar geschre­ven dient te wor­den. Dat biedt moge­lijk­he­den voor Scrab­ble. Zelf had ik het toe­pas­se­lij­ker gevon­den wan­neer tus­sen­streep­jes ver­plicht waren gemaakt. Om nog maar eens opnieuw te bena­druk­ken dat afstand hou­den levens kan redden. 

Ander — hal­ve — meter — samen — leving

Zeg nu zelf. Dat spreekt toch veel meer tot de verbeelding.

Voor de ver­jaar­dag van Inge hiel­den we natuur­lijk ook de juis­te afstand in acht. We ver­deel­den ons­zelf in drie groep­jes over het ter­ras en ondanks dat er geen gezoen en geknuf­fel moge­lijk was kon­den we wel geza­men­lijk een hap­je eten en het glas hef­fen op de gezond­heid van ons allen en Inge in het bijzonder. 

Nor­maal gespro­ken had ik er zelf niet bij kun­nen zijn deze namid­dag van­we­ge een stu­die­avond aan de Open Uni­ver­si­teit, maar deze werd nu vir­tu­eel geor­ga­ni­seerd. Dus geen reis­tijd. Nadat het ver­jaars­be­zoek weer huis­waarts was gekeerd kon ik zo aan­schui­ven ach­ter mijn lap­top om de ses­sie met als the­ma ‘Hemel­be­stor­mers’ van­af het begin te vol­gen. We zul­len het maar beschou­wen als een van de posi­tie­ve din­gen in deze tij­den van Coro­na. Je moet toch wat tegen­woor­dig om de moed erin te houden.

~ ~ ~