20200416 — Microblogging op Twitter

[RT @TheoBastiaens] Leuk stuk­je in de krant over onze @OU_Nederland inspan­nin­gen om te hel­pen met het digi­taal les­ge­ven => Open Uni­ver­si­teit deelt ken­nis over digi­taal les­ge­ven — De Limburger

[RT @stefanverm] Pre­cies een jaar gele­den schreef ik dit ver­haal over http://Booking.com voor @Quotenet: — Bedrijf kreeg 1,8 mil­jard belas­ting­kor­ting van de Neder­land­se fis­cus — Jaar­in­ko­men van de CEO bedraagt ruim 12 mil­joen euro Nu vraagt Boo­king om staats­steun => In Quo­te: De ach­ter­ka­mer­tjes van Booking.com

[11:08 AM] “Maar het omge­keer­de lijkt me eigen­lijk inte­res­san­ter. Kan er, zoals Lau­ra van Dol­ron oppert, niet iemand soft­wa­re ont­wer­pen waar­door juist de stil­le leer­lin­gen te zien zijn?” => In rap tem­po heeft Den­ker des Vader­lands @daanroovers in het #coro­na­tijd­perk zich bekwaamd in het feno­meen #con­fe­ren­ce­calls. Toch zet ze een aan­tal vraag­te­kens bij de mores en moge­lijk­he­den. Lees haar #coro­n­a­dag­boek => Daan: De mores van con­fe­ren­ce calls

[RT @alaloupe] Fij­ne brie­ven van­daag in de Volks­krant, oa van @Tovertaal

[RT @DannyMekic] Eén van de coro­na-apps waar @hugodejonge naar kijkt, die van de Brit­se RIVM @NHSuk, loopt tegen pri­va­cy­be­per­kin­gen van Goog­le en Apple aan. De app wil meer infor­ma­tie kun­nen ver­za­me­len dan de tech­be­drij­ven toe­la­ten => NHS in stand­off with Apple and Goog­le over coro­na­vi­rus tra­cing — The Guardian

[RT @MicheleThole222] Veel men­sen die het mini­mum­loon ver­die­nen kun­nen nau­we­lijks rond­ko­men. Dit ter­wijl zij momen­teel de meest vita­le beroe­pen uit­oe­fe­nen. Daar­om sluit ik me aan bij de groei­en­de bewe­ging voor het ver­ho­gen van het mini­mum­loon naar €14. Doe ook mee! #voor14 => Een eer­lijk mini­mum­loon voor iedereen!

[9:46 PM] “‘Hoe kan het’, dacht ik al luis­te­ren­de, ‘dat wij vrou­wen ons­zelf vaak zo anders zien dan hoe de bui­ten­we­reld ons ziet? Als zoveel min­der? Waar­om halen we ons­zelf altijd zo naar bene­den?’” => https://eljadaae.nl/jij-bent-grootser-dan-je-denkt-en-ik-ook/… door @eljadaae (en ja, ik heb geklikt)

~ ~ ~