20200427 — Leven in tijden van Corona

Vogels kij­ken. Ik hoor­de eer­der deze maand op het nieuws dat steeds meer men­sen inte­res­se tonen voor de natuur om hen heen en de vogels in het bij­zon­der. Het schijnt een com­bi­na­tie te zijn dat vogels in deze tijd van het jaar erg actief zijn met dat we nu door het gedwon­gen thuis­zit­ten min­der aflei­ding heb­ben. Ik zocht het even op. De vas­te voge­laar van het pro­gram­ma Bin­nen­ste­Bui­ten, Camil­la Dreef werd geïn­ter­viewd en sprak over het ‘waar­ne­mers­ef­fect’:

“We zijn de natuur om ons heen gewoon veel meer aan het waar­de­ren, omdat het zo’n fij­ne aflei­ding is van alles om ons heen.”

Vogel­cur­sus voor de thuis­zit­ter in coro­na­tijd, NOS, 7 april 2020

Bij mij is de inte­res­se gewekt door de ver­hui­zing naar onze nieu­we stek begin 2017. De vele vogels die hier af en aan vlie­gen en onze tuin steeds meer gaan zien als een ver­trouw­de voe­der­plek om regel­ma­tig te bezoe­ken zijn voor een ons een dage­lijk­se vorm van enter­tain­ment. Je hebt geen tv, radio of soci­al media meer nodig als je iede­re dag opnieuw kunt genie­ten van de gro­te ver­schei­den­heid aan vogel­soor­ten die de natuur te bie­den heeft. Het lijkt wel of we con­ti­nu nieu­we exem­pla­ren in onze tuin zien ver­schij­nen. Het zal waar­schijn­lijk te maken heb­ben we de aan­leg en uit­brei­ding van de natuur­ge­bie­den in onze regio. In ieder geval was het voor mij aan­lei­ding een extra came­ra aan te schaf­fen met bete­re zoomlens.

Maar het zijn niet per se de exo­ti­sche of bij­zon­de­re vogel­soor­ten die mijn belang­stel­ling heb­ben. Ik geniet van alle vogels, ook bij­voor­beeld van de gro­te groep mus­sen die een vas­te ver­blijf­plek heeft in een lau­rier­struik in de voor­tuin. Van­daag zag ik een afle­ve­ring van Bin­nen­ste­Bui­ten met opnieuw Camil­la Dreef die op loka­tie in Mar­ken ver­tel­de over deze dood­ge­wo­ne huis­mus. Laat ik nu altijd gedacht heb­ben dat dit vogel­tje nog steeds over­al in over­vloed voor­komt. Niet dus. Ook deze van ouds­her ver­trouw­de flie­re­flui­ter heeft het moei­lijk. Toch wat meer in de gaten hou­den. En wat zijn ze mooi als je er op gaat letten.

~ ~ ~