20200528 — Microblogging op twitter

[RT @trouw] Bescherm­de plan­ten en die­ren drei­gen mas­saal uit Neder­land te ver­dwij­nen, waar­schu­wen eco­lo­gen => Neder­land inves­teer­de elf mil­jard tever­geefs in de natuur. ‘Er moet iets rigou­reus veranderen’

[RT @parool] Lite­rair recen­sent Arjan Peters van de Volks­krant is op non-actief gezet na intern onder­zoek. Sas­kia de Cos­ter vindt dat we zijn machts­mis­bruik niet mogen accep­te­ren. => ‘Machts­mis­bruik in de lite­ra­tuur mogen we na #MeToo niet accepteren’

[RT @EduardNazarski] Roe­me­nen werk­zaam in Neder­land­se slacht­hui­zen: — onbe­taal­de over­uren; — na onge­val ont­sla­gen; — uit­zend­bu­reaus rege­len werk én (slech­te) huis­ves­ting; — besmet­tings­ge­vaar; — bang om na klacht ont­sla­gen te wor­den => Hoe Roe­me­nen onder bar­re omstan­dig­he­den wer­ken in Neder­land­se slacht­hui­zen — NRC