20200603

Micro­blog­ging op twitter: 

[RT @frankmeeuwsen] Zoom being Zoom. => @NicoAGrant: Zoom’s CEO says he won’t encrypt free calls so Zoom can work more with law enfor­ce­ment: “Free users for sure we don’t want to give that becau­se we also want to work together with FBI, with local law enfor­ce­ment in case some peo­p­le use Zoom for a bad pur­po­se,” Yuan said. The remarks came during a con­fe­ren­ce call with ana­lysts Tues­day, after Zoom repor­ted sur­ging sales: Zoom Trans­forms Hype Into Huge Jump in Sales, Cus­to­mers — bloomberg

[RT @Natuurmonument] Natuur­mo­nu­men­ten is geschrok­ken van de uit­kom­sten van onder­zoek in Dren­the. In het mid­den van onder­zoch­te natuur­ge­bie­den wer­den cock­tails van bestrij­dings­mid­de­len gevon­den. In kwets­ba­re natuur horen die stof­fen niet aan­we­zig te zijn..! => Hoe land­bouw­gif het hart van natuur­ge­bie­den bereikt — trouw

[RT @EduardNazarski] Belang­rij­ke con­sta­te­ring in NRC: ‘Racis­me en dis­cri­mi­na­tie zijn op het Bin­nen­hof altijd een garan­tie voor onge­mak’ Arti­kel 1 van de Grond­wet mag geen dode let­ter zijn. => Racis­me en dis­cri­mi­na­tie zijn op het Bin­nen­hof altijd een garan­tie voor onge­mak — nrc

[RT @Recode] Mark Zuc­ker­berg on leak­ed audio: Trump’s loot­ing and shooting refe­ren­ce “has no his­to­ry of being read as a dog whist­le” => Mark Zuc­ker­berg on leak­ed audio: Trump’s loot­ing and shooting refe­ren­ce “has no his­to­ry of being read as a dog whist­le” — vox

[RT @NWONieuws] NWO wil een ver­de­re impuls geven aan de Open access beschik­baar­heid van weten­schap­pe­lij­ke boe­ken die voort­ko­men uit haar finan­cie­ring. Daar­om stelt NWO van­af 1 juni 2020 jaar­lijks 500.000 euro beschik­baar voor het #ope­nac­cess publi­ce­ren van boe­ken: Call Open Access Boe­ken: Maak uw boek vrij toe­gan­ke­lijk — nwo

[RT @johnwilander] Poten­ti­al class-acti­on law­s­uit: “Goog­le vio­la­ted fede­ral wiretap laws when it con­ti­nued to col­lect infor­ma­ti­on about what users were doing on the inter­net wit­hout their per­mis­si­on even though they were brow­sing in so-cal­l­ed pri­va­te brow­sing mode” -> Suit Claims Google’s Trac­king Vio­la­tes Fede­ral Wiretap Law — new york times

[RT @profgalloway] FB & Twit­ter have very dange­rous pro­fit moti­ves. When you mone­ti­ze rage at such an expo­nen­ti­al rate, it’s bad for the world. My thoughts w/ @maureendowd => Think Out­si­de the Box, Jack — new york times