20200608

Micro­blog­ging op twitter: 

[RT @carolecadwalla] Mark Zuc­ker­berg is an oli­garch. Acu­te obser­va­ti­on from @RanaForoohar — who uses Vla­di­mir Putin’s own defi­ni­ti­on of what an oli­garch is: an ‘immo­ral busi­nesss lea­der’ who uses ‘proxi­mi­ty to the autho­ri­ties to recei­ve super pro­fits.’ Nail on head => Facebook and the cre­a­ti­on of a US oli­garch — finan­ci­al times

[RT @frnkfrt_net] Een boek over pop dat niet over muziek gaat? Agnès Gayraud schreef het. @peterbruyn las haar genu­an­ceer­de bespie­ge­ling, waar­in ze Ador­no (niet de kat van @theoploeg) naar het nu ver­taalt, en vond er dit van. #ador­no#pop­cul­tuur#pop => Dia­lec­tic of Pop

[10:57 AM] “De fysie­ke aan­we­zig­heid van dui­zen­den jon­ge­ren in het cen­trum van onze hoofd­stad was een belang­rijk sta­te­ment in een tijd waar­in oude­ren het debat en het door poli­tiek en media over­schat­te Twit­ter domi­ne­ren.” => Onsma­ke­lijk hoe fat­soen­lij­ke men­sen coro­na-angst omzet­ten in een more­le over­toep — de volkskrant

[RT @jlowijk] ‘In de aca­de­mie is er ech­ter wei­nig ruim­te om af te wij­ken van de norm, op wel­ke manier dan ook.’ In dit stuk: deze en vele ande­re dode­lij­ke con­sta­te­rin­gen voor een insti­tuut dat er voor de vrije ont­wik­ke­ling van per­spec­tie­ven zou moe­ten zijn. => @suzezij: Mijn beslis­sing om na mijn hui­di­ge tij­de­lij­ke con­tract geen baan meer te zoe­ken als docent aan een uni was zwaar. Ik schreef er in @WeekbladMare over. Ik vraag me af hoe­veel meer men­sen zich kapot moe­ten wer­ken voor­dat ‘het sys­teem’ gaat ver­an­de­ren. => Waar­om ik mijn ver­lo­ving met de uni­ver­si­teit ver­breek — mare online

[RT @NewYorker] “1984,” which was publis­hed on this day in 1949, was inten­ded as a warning about ten­den­cies within libe­ral demo­cra­cies.=> “1984” at Seven­ty: Why We Still Read Orwell’s Book of Pro­phe­cy — the new yorker

[8:18 PM] Very, very dis­tur­bing => “The cre­a­tor takes away a victim’s con­trol of her face, using it for some­thing she never wan­ted. In doing so, they con­tri­bu­te to a long his­to­ry of sexu­al humi­li­a­ti­on of women.” #deep­fa­ke => @Recode: The most urgent thre­at of deep­fa­kes isn’t poli­tics. It’s porn. — vox