20200609

Micro­blog­ging op twitter: 

[RT @verge] IBM will no lon­ger offer, devel­op, or research faci­al recog­ni­ti­on tech­no­lo­gy — the verge

[RT @historiek] ‘Por-Bajin com­plex gebouwd in jaar 777’ => Onder­zoe­kers ach­ter­ha­len bouw­jaar Mid­del­eeuws com­plex in Sibe­rië — historiek

[RT @waag] ‘We heb­ben data van alle vita­le maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche pro­ces­sen in han­den gespeeld van een hand­vol markt­par­tij­en.’ schrijft @marleenstikker in @iBestuur => Het digi­ta­le publie­ke domein is verwaarloosd

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­text, ook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder.