20200611

Micro­blog­ging op twitter: 

[RT @carolecadwalla] This is fire. The Com­mit­tee on Hom­e­land Secu­ri­ty wri­tes to Zuc­ker­berg => @jason_kint: “The­re is a dif­fe­ren­ce bet­ween being a plat­form that faci­li­ta­tes public dis­cour­se and one that ped­dles incen­di­a­ry, race-bai­ting innu­en­do gui­sed as poli­ti­cal speech for profit…You should deci­de which side you are on.” => Lees brief als pdf

Facebook heeft ervoor geko­zen om de haat­zaai­en­de en tot geweld oproe­pen­de berich­ten van Donald Trump in tegen­stel­ling tot bij­voor­beeld Twit­ter niet te ver­wij­de­ren of anders­zins van dui­ding te voor­zien dat ze niet in lijn zijn met de richt­lij­nen van het bedrijf (waar­van uit­ein­de­lijk ook niet dui­de­lijk is hoe die er eigen­lijk uit­zien laat staan hoe ze toe­ge­past wor­den. Nu is er een brief geschre­ven van de Bin­nen­land­se Vei­lig­heids­dienst (Hom­e­land Secu­ri­ty) gericht aan Mark Zuc­ker­berg om hem op te roe­pen als­nog een dui­de­lij­ker stand­punt in te nemen en over te gaan tot actie.

[RT @kels_316] Weird how the peo­p­le who defun­ded the huma­ni­ties are so con­cerned about history.

Dezelf­de aan­han­gers van poli­tie­ke par­tij­en en rich­tin­gen die jaren­lang bezig zijn geweest het huis van onder­wijs af te bre­ken (zeker voor wat betreft de cul­tuur­ge­re­la­teer­de oplei­din­gen) schreeu­wen nu moord en brand dat (lees: hun ver­sie van) de geschie­de­nis onrecht wordt aan­ge­daan door de oplaai­en­de beel­den­storm en ande­re ini­ti­a­tie­ven die hard nodig zijn om onze gedeel­de geschie­de­nis genu­an­ceer­der onder de aan­dacht te brengen.