20200612

Micro­blog­ging op twitter: 

[7:55] “Deze dis­cus­sie [over Chris­tof­fel Colum­bus] tus­sen de ‘wit­te legen­de’ en de ‘zwar­te legen­de’ is haast zo oud als de ont­dek­king van Ame­ri­ka zelf.” =>

@MikeStuchbery_: Yo, Ted, the man ~*liter­al­ly*~ did. He liter­al­ly ran a for-pro­fit sla­ving ope­ra­ti­on that was so hor­ri­fic, the Spa­nish crown sent inves­ti­ga­tors to see if the sto­ries were true. They were. 

@MikeStuchbery_: The Ara­wak he encoun­te­red bore gold jewel­ry, that piqued his fas­ci­na­ti­on. Through for­ce, he made the Ara­wak, the indi­ge­nous inha­bi­tants of His­pa­ni­o­la bring a quo­ta of gold to him, from 1495. Don’t bring the gold — lose your hands. 

@MikeStuchbery_: Colum­bus (or Colon) took women as sex sla­ves. He pret­ty much straight up gave them to his bud­dies to rape. One of his fel­low voy­a­gers wro­te about it. 

@MikeStuchbery_: The Ara­wak who died of exhaus­ti­on or disea­se were some­ti­mes sold as dog food to tho­se on His­pa­ni­o­la. Some­ti­mes tho­se who fought back against the Spa­nish had their corp­ses sold. Some­ti­mes they were hun­ted for sport.

@MikeStuchbery_: More often, howe­ver, tho­se who fought back against the Spa­ni­ards were hung, muti­la­ted and some­ti­mes even had their remains para­ded as a gris­ly warning to tho­se who may con­si­der rebellion.

@MikeStuchbery_: Sett­lers who arri­ved actu­al­ly wro­te back to Spain, hor­ri­fied at what Columbus/Colon and his men were doing. Such was the cla­mour that Fran­cis­co de Boba­dil­la, a knight, was sent by Fer­di­nand and Isa­bel­la to see what was going on. => Lost docu­ment reveals Colum­bus as tyrant of the Carib­bean — the guardian

@MikeStuchbery_: Things were that bad that de Boba­dil­la had Colum­bus arre­sted for his bru­ta­li­ty and mis­ma­na­ge­ment and sent back to Spain to face ques­ti­o­ning and imprison­ment. He only ever spent six weeks in pri­son befo­re the king orde­red his release.

@MikeStuchbery_: Befo­re Colum­bus, it’s esti­ma­ted that the­re were 250,000 Ara­wak on His­pa­ni­o­la. Two years after his arri­val, his­to­ri­an Howard Zinn esti­ma­tes that 125,000 had died through vio­len­ce, over­work, maltre­at­ment, tor­tu­re, ill­ness or suicide.

@MikeStuchbery_: Columbus/Colon did more to wipe out an enti­re peo­p­le, through his mur­derous greed and dis­dain for human life, than almost any other Euro­pean indi­vi­du­al pri­or to the dawn of the 16th cen­tu­ry. Almost eve­ry one of his poli­cies as His­pa­ni­o­la gover­nor had a geno­ci­dal outcome.

@MikeStuchbery_: How did you not know this @tedcruz? It’s no gre­at secret. It’s even cover­ed in some high school cur­ri­cu­lums. I guess you were too busy coming up with that wac­ky cos­tu­me and the codes, right? => @tedcruz: No, he didn’t com­mit geno­ci­de, “liter­al­ly” or other­wi­se. He did dis­co­ver the New World, which led to colo­ni­zers, some of whom inad­ver­tent­ly brought disea­se. Is it your posi­ti­on that it’s inhe­rent­ly immo­ral to come to Ame­ri­ca from a foreign land? I’m glad my Dad came from Cuba.

Een ont­luis­te­rend draad­je door @MikeStuchbery_ over Chris­tof­fel Colum­bus als reac­tie op een tweet van de Repu­bli­kein­se sena­tor Ted Cruz die aan­gaf Colum­bus niet te beschul­di­gen van geno­ci­de of ande­re wan­da­den. Colum­bus had de Nieu­we Wereld ont­dekt en in zijn kiel­zog volg­den er kolo­nis­ten waar­van som­mi­gen wat min­der begaan waren met het wel­zijn van de oor­spron­ke­lij­ke bewo­ners. Dat blijkt niet hele­maal te stro­ken met wat er bekend is over het optre­den van Columbus.

[RT @CNN] Twit­ter announ­ced that it had shut down more than 170,000 accounts tied to the Chi­ne­se govern­ment. Experts wor­king with Twit­ter who revie­wed the accounts said they pus­hed decep­ti­ve nar­ra­ti­ves around the Hong Kong pro­tests, Covid-19, and other topics. => Twit­ter dele­tes Chi­na-lin­ked accounts that spread fal­se infor­ma­ti­on about Hong Kong and Covid-19 — cnn

In het kader van de over­wel­di­gen­de hoe­veel­heid des­in­for­ma­tie die ons dage­lijks over­stroomt een nieuw voor­beeld van hoe twit­ter accounts gel­inkt aan de Chi­ne­se over­heid bewust mis­lei­den­de infor­ma­tie ver­spreid­den over de pro­tes­ten in Hong Kong, Covid-19 en wat dies meer zij. Dit keer wer­den er meer dan 170.000 accounts afge­slo­ten. Wat onge­twij­feld weer tot klach­ten gaat lei­den dat som­mi­ge tweeps hun vol­gers aan­tal­len zien kelderen.

[RT @wietekevanzeil] Wat bete­kent het als beel­den wor­den aan­ge­val­len in een revo­lu­tie? Een beschou­wing over geweld tegen de sym­bo­len van een cul­tuur. #beel­den­storm => Beel­den zijn gebei­teld in steen; de geschie­de­nis niet. — volkskrant

Nu het neer­ha­len en/of besmeu­ren van (stand)beelden niet bij enke­le inci­den­ten blijft is het goed stil te staan bij waar dit feno­meen pre­cies voor staat. Een cul­tuur is con­ti­nu aan ver­an­de­ring onder­he­vig en his­to­ri­sche sym­bo­len kun­nen daar­door een ande­re lading krij­gen dan oor­spron­ke­lijk bedoeld was. Moet zo’n sym­bool dan ver­dwij­nen of vol­staat het een voet­noot te plaat­sen om recht te doen aan die­ge­nen die zich gekwetst voe­len. En hoe is de daad van het neer­ha­len of bescha­di­gen van zul­ke sym­bo­len te plaat­sen in het bre­de­re plaat­je van een volks­op­stand tegen heer­sen­de ont­ken­ning van onderdrukking?

[RT @NadiaBouras] Dit is inte­res­sant, maar ook ont­luis­te­rend. De beslui­te­loos­heid maar ook actie­ve mede­wer­king (hal­lo Rut­te II) heeft bij­ge­dra­gen aan de nor­ma­li­se­ring van racis­me. Meer hand in eigen boe­zem graag. Het goe­de nieu­we is dat hier­mee de FvD uit­ge­slo­ten is van rege­rings­deel­na­me. Toch? => @LamyaeA: Vijf frac­tie­voor­zit­ters over racis­me. Over uit de ont­ken­nings­fa­se komen, een zoek­tocht naar de eigen iden­ti­teit en grap­pen die niet meer kun­nen. @apjvalk en ik spra­ken ze => ‘De meer­der­heid van Neder­land zat lang in de ont­ken­nings­fa­se, ik ook’ — nrc

Mij trof hier het ont­bre­ken­de rea­li­teits­be­sef van frac­tie­voor­zit­ters over racis­me. Hoe kun je van­daag de dag nog met dro­ge ogen bewe­ren dat je in de ont­ken­nigsfa­se zat, ter­wijl er dag in dag uit, en dat al jaren lang voor­beel­den in alle media voor­bij komen die aan­to­nen dat er wel dege­lijk sys­te­ma­tisch racis­me en dis­cri­ma­tie bestaat in Nederland? 

[RT @CasMudde] This video by @13THFilm is very powerful and makes expli­cit what is often left impli­cit. #GoodOld­Days => @13THFilm: “In the good ol’ days…” 

Over ont­ken­ning gespro­ken: Een video die uit­spra­ken van Trump mengt met his­to­ri­sche beel­den over hoe er “In the good ol’ days” (en nu nog steeds) met de gekleur­de bur­ger omge­gaan werd.