20200615

[RT] @natashya_g: Maria Ressa’s voi­ce cracks as she addres­ses the media: To the Fili­pi­nos wat­ching, this is not just about Rap­pler or about us. This is about you. Becau­se free­dom of the press is the foun­da­ti­on of eve­ry sin­gle right you have as a Fili­pi­no citi­zen. #Defend­Press­Free­dom@mariaressa

Ik lees Dit is geen pro­pa­gan­da van Peter Pome­rants­ev. Deel 1 is geti­teld ‘Trol­len­ste­den’ en gaat die­per in op de vrij­heid van menings­ui­ting ver­sus cen­suur waar­bij de vol­gen­de vraag­stel­ling wordt onder­zocht: “Maar stel dat de mach­ti­gen van deze wereld ‘infor­ma­tie­over­daad’ gebrui­ken om nieu­we manie­ren te beden­ken om je te rin­ge­lo­ren, de ide­a­len van vrij­heid van menings­ui­ting omdraai­en om afwij­ken­de menin­gen te onder­druk­ken, ter­wijl ze altijd ano­niem genoeg blij­ven om het te kun­nen ont­ken­nen. Wat dan?” 

In dit eer­ste deel maken we ken­nis met de Phi­li­pijn­se jour­na­list Maria Res­sa, de baas van de nieuws­web­si­te Rap­pler. Ik had niet eer­der van haar of de web­si­te gehoord. Ze wordt opge­voerd als een voor­beeld van hoe geco­ör­di­neer­de haat­cam­pag­nes (waar de con­nec­ties tus­sen sta­ten en meu­tes ondui­de­lijk blij­ven) afwij­ken­de stem­men op soci­a­le media con­ti­nu blij­ven inti­mi­de­ren, of hun repu­ta­tie onder­mij­nen, net zolang tot­dat ze zwij­gen of niet meer seri­eus geno­men worden. 

Op de laat­ste blad­zij­de van dit eer­ste deel lezen we hoe Pome­rants­e­ve bij toe­val Maria Res­sa ont­moet in een hotel­lob­by naar haar enke­le maan­den niet te heb­ben gezien. Ze ver­telt dat de drei­ge­ment nog steeds blij­ven bin­nen­ko­men en dat ze was aan­ge­klaagd voor belas­ting­ont­dui­king. Weer enke­le maan­den later las hij dat ze gear­res­teerd werd voor cybersmaad wegens een stuk uit 2012. 

Hier­voor is ze nu schul­dig bevon­den en van­daar de RT van een tweet die me anders nooit zou zijn opge­val­len. Op de site van Amne­sty Inter­na­ti­o­nal kun je meer lezen over deze zaak en hoe je pro­test kunt aan­te­ke­nen tegen deze gang van zaken. Want: “De wet op basis waar­van de aan­klach­ten zijn inge­diend stamt ook uit 2012, maar trad pas drie maan­den na de publi­ca­tie van het arti­kel in wer­king. De wet mag nooit met terug­wer­ken­de kracht wor­den toe­ge­past.” => Trek ver­oor­de­ling Fili­pijn­se jour­na­lis­ten in

Op de site van Amne­sty is ook een uit­ge­breid inter­view met Maria Res­sa te lezen waar­in ook de soci­a­le media ter­reur aan bod komt die haar al jaren het leven en wer­ken gro­ten­deels onmo­ge­lijk maakt => Hoe deze Fili­pijn­se jour­na­list een van de hon­derd invloed­rijk­ste men­sen ter wereld werd.

[RT] @DelpherNL: Van­af van­daag kun je #Delp­her ook tegen­ko­men op tele­vi­sie! Op @NPO1 en @NPO2 zal de komen­de weken deze com­mer­ci­al wor­den uit­ge­zon­den. Hier­bij alvast een voorproefje:

Recla­me voor de site Delpher.nl waar je onbe­perkt kunt gras­dui­nen in “de ori­gi­ne­le tek­sten uit meer dan ruim 1,7 mil­joen kran­ten, 7 mil­joen tijdschriftpagina’s en meer dan 900.000 boe­ken van de 15de tot de 21ste eeuw. In het totaal vindt u in Delp­her meer dan 100 mil­joen pagina’s en dit aan­bod zal de komen­de jaren alleen maar groeien.” 

[RT] @suzezij: In 2016 waar­schuw­den we al dat een fou­tie­ve fact-check van @nrc over sla­ver­nij zou inge­zet wor­den om de trans-Atlan­ti­sche sla­ver­nij te baga­tel­li­se­ren. In 2017 erken­de NRC in naschrift dat de check niet klop­te. Van­daag mis­bruikt Bau­det de chek alweer. => Hoe nep­ge­schie­de­nis het sla­ver­nij­ver­le­den tri­vi­a­li­seert — overdemuur

@suzezij: Te veel men­sen lezen alleen het aan­toon­baar fou­tie­ve citaat dat Bau­det in zijn tweet citeert, zon­der het naschrift te lezen waar­in de check als onjuist wordt bestem­peld. Dus vol­gens mij is het hoog tijd, @nrc, om het arti­kel geheel offli­ne te halen.

NRC doet een fact­check in 2016 en komt tot de con­clu­sie dat de bewe­ring (in dit geval: ‘Meer Euro­pe­se sla­ven in Noord-Afri­ka dan zwar­te sla­ven in de VS’) waar is. Na publi­ca­tie volgt een inge­zon­den brief die een en ander weer­legt maar de fact­check blijft staan met dezelf­de con­clu­sie. Pas in decem­ber 2017 komt er een naschrift dat de con­clu­sie van de fact­check bij­ge­steld moet wor­den. De bewe­ring wordt nu geduid als onjuist. 

Het pro­bleem is alleen dat er wel­is­waar in een extra kader uit­ge­legd wordt dat de fact­check aan­geeft dat de bewe­ring onjuist is (en dat dit ook tus­sen haak­jes aan de titel wordt toe­ge­voegd), maar dat het arti­kel als zoda­nig zon­der cor­rec­tie blijft staan. En dan kan dit han­dig gebruikt wor­den door die­ge­nen waar­voor de de oor­spron­ke­lij­ke con­clu­sie koren op de molen is om weer wat des­in­for­ma­tie te ver­sprei­den. Dan is die ‘fake media’ toch wel weer nut­tig als nieuws­bron. En zo blij­ven we bezig.