20200616

[RT] @koryoinleiden: Won­der­ful essay by @Richardson_CW on the North Korean mono­li­thic lea­der­ship. => North Korea’s Kim dynasty: the making of a per­so­na­li­ty cult — the guardian

Een boei­end arti­kel over hoe de levens­loop en uit­zon­der­lij­ke daden van de lei­ders van Noord-Korea wel­haast boven­men­se­lij­ke pro­por­ties krijgt in de offi­ci­ë­le geschied­schrij­ving die geen ruim­te over­laat voor eni­ge nuan­ce of kri­tiek. Hoe zou het zijn te leven in een land waar je van jongs af aan bestookt wordt met deze een­zij­di­ge infor­ma­tie? Aan­ge­stipt wordt dat de inwo­ners van Noord-Korea niet veel anders kun­nen dan mee­gaan in de alge­he­le ado­ra­tie voor de Kim-dynas­tie zelfs als ze door­heb­ben dat lang niet alles klopt.

[RT] @carolecadwalla: ‘You cre­a­te a big­ger sto­ry to pre­vent peo­p­le from tal­king about the real issues in the coun­try, so you have a com­ple­te­ly irre­le­vant fake deba­te about sym­bo­li­cally impor­tant things’ This about Orban. It’s a warning re Trump. It descri­bes Boris John­son => The Path to Auto­cra­cy — the atlantic

Depri­me­ren­de ana­ly­se hoe Vik­tor Orbán in Hon­ga­rij sys­te­ma­tisch de demo­cra­tie heeft weten te ont­man­te­len en er een auto­cra­tie voor in de plaats heeft gebracht. En de paral­le­len met Trump zijn onrust­ba­rend. Het schijnt dat Ste­ve Ban­non ooit Orbán geka­rak­te­ri­seerd heeft als “Trump befo­re Trump”. Gaat het in de VS daad­wer­ke­lijk dezelf­de kant op als in Hon­ga­rije en weet Trump een twee­de ter­mijn als pre­si­dent af te dwin­gen, met alle nega­tie­ve gevol­gen van­dien? Zo ja, dan weten we in ieder geval waar we moe­ten kij­ken om de ver­volg­ac­ties van Trump te kun­nen voorspellen.

[8:04 AM] Cen­suur door infor­ma­tie­over­daad… “De stort­vloed aan infor­ma­tie stu­ren ze [bewinds­lie­den] naar de Kamer met als ave­rechts effect dat Kamer­le­den het over­zicht ver­lie­zen.” => ‘Afre­ken­cul­tuur ver­lamt poli­tiek’ — nrc

Toen ik dit bericht voor­bij zag komen moest ik met­een weer den­ken aan wat ik gis­ter al geci­teerd had uit het boek Dit is geen pro­pa­gan­da van Peter Pome­rants­ev over de infor­ma­tie­over­daad die inge­zet wordt om de ander de mond te snoe­ren. Wat uit­ein­de­lijk schrij­nend is in de ana­ly­se door De Raad van Sta­te is de gecon­sta­teer­de “com­bi­na­tie van angst bij minis­te­ries en sco­rings­drift bij de Kamer” die “leidt tot een „afre­ken­cul­tuur”: een gif­ti­ge dyna­miek die ver­lam­mend en con­tra­pro­duc­tief werkt”. Wei­nig hoopgevend.

[RT] @GraafmansP: Wel een inte­res­sant rij­tje, zeker voor de men­sen die vin­den dat onze eiken maar omge­zaagd moe­ten wor­den ivm de pro­ces­sie­rups, haal je dus gelijk het huis weg van nog 422 ande­re insec­ten, dier­tjes die het toch al moei­lijk heb­ben en die we o zo hard nodig hebben!!!

Wij heb­ben ook enke­le eiken in onze ach­ter­tuin staan en zo heel af en toe speelt ook de gedach­te door mijn hoofd om ze laten ver­wij­de­ren als ik weer zo’n nest eiken­pro­ces­sie­rup­sen zie. Maar nu weet ik beter. Alleen niet hoe ik me moet wape­nen tegen die ont­zet­tend irri­tan­te rot­rup­sen. De mezen zijn voor­als­nog in onder­tal om al die rup­sen op te vreten.

[12:03 PM] “The word ‘nos­tal­gia’, coi­n­ed in the 1600s by the Swiss phy­si­cian Johan­nes Hofer, is a port­man­teau of the Greek words nos­tos (‘return’) and algos (‘pain’), imply­ing that reflec­ti­ons on the past are shot through with suf­fe­ring.” => The bit­ters­weet made­lei­ne — aeon

Ik heb deze longread nog lang niet in z’n geheel gele­zen, maar werd getrig­gerd door de link naar het werk van Mar­cel Proust en de smaak van Peti­te Made­lei­nes bij de thee waar ik een klei­ne week gele­den over schreef naar aan­lei­ding van de stu­die­bij­een­komst Cul­tuur­we­ten­schap­pen. Wat ik er voor­als­nog van begrijp is dat het arti­kel die­per ingaat op de ont­staans­ge­schie­de­nis van nos­tal­gie en waar dit ver­lan­gen naar het ver­le­den van­daan komt, wat het met ons doet en wat voor con­no­ta­tie het heeft (gehad). En dat alles omdat de auteur zich schaamt voor een onli­ne pin­board waar ze aller­lei din­gen op vast­pint die haar doen her­in­ne­ren aan vroeger.