20200617

[9:57 PM] “The cam­paign, which is cal­l­ed “Stop Hate for Pro­fit,” is just the latest effort to hold Facebook accoun­ta­ble for how its plat­form ena­bles and even bene­fits from racism and mis­in­for­ma­ti­on.” => Civil rights orga­ni­za­ti­ons want adver­ti­sers to dump Facebook — vox

Bur­ger­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties in de VS ver­an­de­ren van tak­tiek. In plaats van nog lan­ger pro­be­ren door mid­del van dia­loog Mark Zuc­ker­berg te over­tui­gen van het feit dat zijn soci­al media plat­form con­se­quent racis­ti­sche en rechts-extre­me uit­la­tin­gen toe­laat, zijn ze een cam­pag­ne gestart om gro­te bedrij­ven over te halen te stop­pen met adver­te­ren op facebook. Of het suc­ces gaat heb­ben valt te bezien, maar dat het hard nodig is daar­van ben ik nog steeds over­tuigd getui­ge ook de uit­spraak van Ras­had Robin­son (Color of Chan­ge): “We have been con­ti­nu­al­ly dis­ap­poin­ted and stun­ned by Mark Zuckerberg’s com­mit­ment to pro­tec­ting whi­te supre­ma­cy, voter sup­pres­si­on and out­right lies on Facebook.”Reacties

  1. Ximaar

    Zelf kom ik al een jaar of 10 niet meer bij Faça­de­boek. Twit­ter mag dan iets fris­ser zijn, maar ook dat plat­form bied ruim­te aan ver­sim­pe­laars die er (on- of)bedoeld nep­niews mee ver­sprei­den. Ove­ri­gens iets dat de Tele­graaf, AD en o.m. veel Brit­se ‘kran­ten’ al jaren doen.

    1. Peter Pellenaars

      Tja, je hebt helaas gelijk. Het is moei­lijk om nep­nieuws te ver­mij­den. Over­al is het hin­der­lijk aan­we­zig. Net onkruid…