20200618

[9:09 PM] De kit­tens van de zwerf­kat lagen sinds gis­ter­och­tend niet meer in hun nest­je onder de lau­rier­struik. Van­daag vond ik ze onder het dek­zeil vd aan­hang­wa­gen tus­sen het gemaai­de gras…

Een aan­tal dagen gele­den von­den we bij toe­val het nest­je kit­tens van de zwan­ge­re zwerf­kat die we een dag of zo niet meer gezien had­den. Een­maal gevon­den gin­gen we voor­zich­tig elke dag even pols­hoog­te nemen of ze er nog goed bij­la­gen ter­wijl de moe­der­poes een hap­je kwam eten en wat rust nam. Tot­dat we gis­ter een leeg nest aan­trof­fen. De moe­der­poes kwam wel net­jes eten maar waar de kit­tens waren geble­ven? Nieuw plek­je of ont­voerd, ver­moord, opge­ge­ten? We had­den geen idee. Tot­dat ik van­mid­dag het dek­zeil van de aan­hang­wa­gen haal­de en de moe­der­poes tevoor­schijn kwam. Bleek dat ze haar kit­tens een voor een van het nest­je over­ge­huisd had. Alleen, wat nu? Mor­gen moet ik met de aan­hang­wa­gen naar de stort om daar­na in Bra­bant spul­len op te halen.

[9:44 PM] “Adding to claims that using a Nazi sym­bol was deli­be­ra­te is the fact that the cam­paign ran exact­ly 88 ads fea­tu­ring the sym­bol. The num­ber 88 is a known code for “Heil Hit­ler.” […] Trump cam­paign and his sur­ro­ga­tes have been cau­ght using more obvious dog whist­les in the past.” => @Recode: Facebook takes down ano­ther Trump cam­paign ad, this time for Nazi ima­gery — vox

Op facebook zijn 88 berich­ten ver­wij­derd die door het Trump cam­pag­ne­team waren geplaatst. De berich­ten waren voor­zien van een met de punt naar bene­den gerich­te rode drie­hoek en zijn een oproep aan de vol­gers van Trump om in opstand te komen tegen de geweld­da­di­ge acties van anti­fa demon­stran­ten die de samen­le­ving zou­den onder­mij­nen. Vol­gens het cam­pag­ne­team wordt de rode drie­hoek veel­vul­dig door anti­fa gebruikt, maar daar is geen enkel bewijs voor. Het blijkt juist een zoveel­ste bewijs te zijn van het zich wel­be­wust rich­ten op de meer rechts­ex­tre­mis­ti­sche aan­han­gers onder de sup­por­ters van Trump. Tij­dens de peri­o­de waar­in de nazi’s aan de macht waren in Duits­land werd er name­lijk gebruikt gemaakt van een set aan sym­bo­len (waar­on­der de beruch­te gele ster) om gevan­ge­nen in het con­cen­tra­tie­kamp mee te label­len. De omge­keer­de rode drie­hoek werd gehan­teerd voor poli­tiek gemo­ti­veer­de tegen­stan­ders, zoals com­mu­nis­ten en sociaaldemocraten.

[RT] @CDrieenhuizen: Eve­ry­whe­re in the Wes­tern world its colo­ni­al heri­ta­ge — sta­tu­es, buil­dings and muse­um objects‑, and what they repre­sent are being deba­ted. Just befo­re the cri­sis I spo­ke with @BBCIndonesia about the #dia­mond from #Ban­jar­ma­sin. => Ban­jar­ma­sin Dia­mond: Sol­ving the mys­tery of the ‘ugly, dir­ty’ gem — bbc

In het Rijks­mu­se­um kun je een gro­te dia­mant zien. Waar komt ze van­daan? Caro­li­ne Drie­ën­hui­zen heeft het ant­woord. Roof­buit uit voor­ma­lig Neder­lands-Indië. Maar waar­om is de dia­mant niet terug bij de recht­ma­ti­ge eige­naars? Die vraag blijft voor­als­nog open. Mis­schien moet ik het haar in de vol­gen­de stu­die­bij­een­komst van de Ori­ën­ta­tie­cur­sus Cul­tuur­we­ten­schap­pen eens vra­gen, want Caro­li­ne is een van de vas­te bege­lei­ders wat het kij­ken naar deze video wat extra dimen­sie geeft.