20200620

[8:59 AM] “What’s instruc­ti­ve here is how the human and mecha­ni­cal com­po­nents […] inter­mix in ways that only reaf­firm exis­ting ine­qua­li­ties: From the human comes the machi­nes that then chan­ge human life.” => The Racist Roots of New Tech­no­lo­gy — the nation

“[…] Race After Tech­no­logy con­cerns itself with intro­du­cing the many tech­no­lo­gies that aren’t as obtrusi­ve and mena­cing as armed poli­ce fly­ing over­head but that are equal­ly domineering.”

Het arti­kel op The Nati­on is een recen­sie van Race after Tech­no­lo­gy geschre­ven door Ruha Ben­ja­min. Het zijn vol­gens haar niet (alleen maar) de onder­lig­gen­de beper­kin­gen die som­mi­ge tech­no­lo­gi­sche inno­va­ties min­der geschikt maken voor een mul­ti­cul­tu­re­le samen­le­ving, maar veel eer­der de keu­zes die tij­dens de design­fa­se (on)bewust gemaakt wor­den en als zoda­nig onge­lijk­heid en racis­me in stand hou­den. Neem als voor­beeld de zeep­hou­ders die hands­free door een sen­sor bediend kun­nen wor­den. Voor­al tij­dens het hoog­te­punt van de corona­cri­sis zeer nut­tig. Het bleek al snel dat voor men­sen met een meer getin­te huid de sen­sor daar niet goed op rea­geer­de. Om dat af te doen als dat de sen­sor (nog) niet intel­li­gent genoeg was, is te sim­pel. Het feit dat deze tekort­ko­ming tij­dens een test­fa­se niet aan het licht is geko­men geeft al aan hoe gro­te delen van de samen­le­ving niet ‘gezien’ worden.

[9:06 AM] “We know that for too long harm­ful, racist rhe­to­ric and mis­in­for­ma­ti­on has made the world une­qual and unsa­fe, and we stand with the NAACP and the other orga­ni­za­ti­ons who are wor­king to #Stop­Ha­te­for­Pro­fit” => ‘We’re In. We’re Out’: The North Face beco­mes the first major com­pa­ny to boy­cott Facebook as the calls for adver­ti­sers to walk out of the plat­form in July inten­si­fy — busi­ness insider 

Ik heb er al eer­der over getweet en wel­licht blijft het daar niet bij. De oproep aan adver­teer­ders om zich terug te trek­ken van facebook begint meer gehoor te krij­gen. Dit­maal de aan­kon­di­ging van The North Face dat zij stop­pen met adver­te­ren op facebook. Wat mij betreft krijgt dit een domi­no-effect en zorgt het voor een koers­wij­zi­ging bij facebook en lukt het het plat­form om oproe­pen tot haat en racis­ti­sche uitin­gen tegen te hou­den. Want met mil­jar­den gebrui­kers wereld­wijd is de impact van deze berich­ten veel te groot.

[1:17 PM] “Ver­der vindt een meer­der­heid van het par­le­ment dat racis­ti­sche en xeno­fo­be uit­la­tin­gen niet onder de vrij­heid van menings­ui­ting val­len.” => Euro­pees Par­le­ment wil ein­de aan Zwar­te Piet — nos

Een amen­de­ment in het Euro­pees Par­le­ment is aan­ge­no­men dat zich uit­spreekt tegen racis­ti­sche tra­di­ties in de lid­sta­ten. In Neder­land gaat het dan met name over Zwar­te Piet. Slechts vier Neder­land­se par­tij­en (GL, PvdA, D66, PvdD) stem­den voor, de rest stem­de tegen (VVD, PVV, SGP) of ont­hield zich van stem­ming (CDA, CU, FvD). Dan weten we dat ook weer. Het amen­de­ment is niet bin­dend maar is onder­deel van een gro­te­re reso­lu­tie waar­in racis­me en poli­tie­ge­weld wordt veroordeeld. 

[5:16 PM] “Ver­vol­gens hield ik me dan ook ver­re van het onder­werp […] want ik was doods­bang om de van­zelf­spre­kend­heid van mijn Neder­lan­der­schap te ver­lie­zen. En bij wie zou ik dan nog horen?” => Waar­om ik lang zweeg over racis­me (en dat nooit meer zal doen) — oneworld

Schrij­ver Johan Fretz heeft Suri­naam­se ‘roots’ maar deed lang zijn best om niet toe te geven dat hij geen last van racis­me had. Hij nam “de posi­tie in van de ‘eeu­wi­ge ver­zoe­nings­ge­zin­de’. In gesprek­ken, onli­ne en offli­ne, kon ik de vre­des­duif uit­han­gen, wan­neer men­sen terecht de vin­ger op de zere plek leg­de”. Het was een vorm van lijfs­be­houd dat gaan­de­weg aan het wan­ke­len kwam tot­dat een eer­ste bezoek aan Suri­na­me defi­ni­tief alles op z’n kop zette. 

Mooi per­soon­lijk relaas dat inzicht geeft hoe racis­me in Neder­land werkt.