20200622 — Microblogging

[RT] @Cultuur_OU: Hoe gro­ter de pro­ble­ma­tiek, hoe klei­ner het ver­trou­wen in experts. Lees “waar­heid en weten­schap in tij­den van coro­na”, een column van Her­man Simis­sen, uni­ver­si­tair docent #filo­so­fie@OU_Nederland => Waar­heid en weten­schap in tij­den van coro­na — open universiteit

Het ambi­gue gevoel dat veel men­sen heb­ben tegen­over experts (de lood­gie­ter ver­trou­wen we maar het advies van art­sen die vaci­na­ties aan­be­ve­len weer­leg­gen we met bij­elkaar gehark­te ‘infor­ma­tie’ van het inter­net) laat zich nog eens dui­de­lij­ker gel­den in het hui­di­ge tijds­ge­wricht: “De cri­sis rond Covid-19 laat bei­de reac­ties in ver­he­vig­de vorm zien — zowel het blin­de­lings ver­trou­wen op de experts, als het al even blin­de­lings wan­trou­wen van deze zelf­de des­kun­di­gen.” In zijn column sluit de filo­soof Her­man Simis­sen zich aan bij de opvat­tin­gen van de Oos­ten­rijks-Engel­se filo­soof Karl Pop­per (1902–1994) die aan­gaf dat het beter is te ver­trou­wen op de weten­schap hoe­wel het inmid­dels dui­de­lijk is dat zijn ‘de waar­heid’ niet in pacht heb­ben: “[…] weten­schap­pe­lij­ke the­o­rie­ën zijn niet waar. Maar ze zijn even­min waar-deloos!”. Voor Simis­sen is het dui­de­lijk: “het [kan] geen kwaad het gezond ver­stand te blij­ven gebrui­ken — een vol vlieg­tuig is mis­schien wel eco­no­misch belang­rijk, maar echt niet vei­li­ger dan een vol­le schouw­burg. Eer­der dan een vlieg­va­kan­tie zou ik voor de komen­de zomer een fiets­va­kan­tie aanraden…”

[8:38 PM] “This album is the unheard brid­ge bet­ween Har­vest and Comes a Time”. => Neil Young, Home­grown — repri­se records

Een nieu­we Neil Young. Of is het een oude Neil Young? Home­grown bevat zeven nog niet eer­der uit­ge­brach­te num­mers die tus­sen 1974 en 1975 opge­no­men zijn maar op het laat­ste moment werd het album door Neil Young tegen­ge­hou­den. Nu ver­schijnt het dan als­nog aan­ge­vuld met een aan­tal afwij­ken­de ver­sies van num­mers die wel al eer­der zijn uit­ge­bracht. Voor de lief­heb­ber, zoals ik er een ben altijd weer smullen.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~