20200623 — Microblogging

[RT] @Recode: The company’s new ope­ra­ting sys­tems want you to know — and con­trol — who’s wat­ching you onli­ne. => Apple is final­ly making it easy to hide from trac­kers — vox

Ik haat trac­kers, dus dit is goed nieuws. Laat maar snel komen die upgrade.

[RT] @UniversiteitNL: Geschie­de­nis is nooit een­dui­dig en heeft diver­se per­spec­tie­ven. Je kunt je afvra­gen wel­ke his­to­ri­sche figu­ren we — let­ter­lijk én figuur­lijk — dan op een voet­stuk wil­len zet­ten? Bekijk het inte­res­san­te col­le­ge van Caro­li­ne @CDrieenhuizen => Hoe leidt ons kolo­ni­aal ver­le­den tot heden­daags ver­zet? — youtube

Geschie­de­nis is niet sta­tisch. Ver­an­de­ren­de inzich­ten en nieu­we fei­ten kun­nen een tra­di­ti­o­neel beeld op z’n kop zet­ten. Vaak is een per­spec­tief op het ver­le­den sterk vorm­ge­ge­ven door een over­heer­sen­de par­tij in de samen­le­ving. Dit maakt het moei­lijk (ook omdat dit per­spec­tief sterk inge­sle­ten is) om het te doen ‘kan­te­len’. Maar niet onmo­ge­lijk. Belang­rijk is wel dat ieder­een die terecht vraag­te­kens zet bij een onvol­le­di­ge beeld­vor­ming, of voor het aan­dra­gen van een alter­na­tie­ve bena­de­ring, gehoord wordt. Waar dit een ‘pijn­lij­ke’ fase in de geza­men­lij­ke geschie­de­nis betreft is dit van nog gro­ter belang.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~