20200625 — Microblogging

Illu­stra­tie: boek­om­slag Dit is geen progaganda

[7:45 AM] “Wir leb­en heu­te in einer Welt, in der die Ide­o­lo­gien und die Zukunfts­vor­stel­lun­gen ver­pufft sind. Das sind Pro­zes­se, die wir so ähn­lich auch in den neun­zi­ger Jah­ren in Rus­s­land gese­hen haben[…] eine Abkehr vom fak­ti­schen Dis­kurs[…] die Idee der ‘vie­len; gegen die ‘weni­gen’.” => @juergerber: Des­in­for­ma­ti­ons­kampag­nen: «Pro­tes­te? Von Soros bezahlt!» — Der bri­ti­sche Autor Peter Pome­rants­ev über Pro­pa­gan­da – und was wir aus den neun­zi­ger Jah­ren in Rus­s­land lernen kön­nen. => «Pro­tes­te? Von Soros bezahlt!» — woz

Illu­stra­tie: Amne­sty Inter­na­ti­o­nal — klik op de link om de peti­tie ook te tekenen

[RT] @amnestynl: => Con­cre­te plan­nen heeft de @MinPres niet. Dat is toch vreemd zeg. Want wij zwe­ren toch echt dat we al jaren con­cre­te oplos­sin­gen aan­ge­dra­gen die racis­me en dis­cri­mi­na­tie terug kun­nen drin­gen. Het reces is pas over een week. Aan de slag. => Kabi­net, neem nu maat­re­ge­len tegen racis­me en dis­cri­mi­na­tie in Neder­land — amne­sty international

[8:59 AM] Nep­pe mar­ke­ting… => “Uit een inter­na­ti­o­naal onder­zoek is geble­ken dat de scha­de door nep­pe mar­ke­ting voor onli­ne adver­teer­ders wereld­wijd wordt geschat op zeker 1,2 mil­jard euro.” ACM onder­zoekt nepli­kes: ‘Het is con­su­men­ten­mis­lei­ding’ — nos

[RT] @MatthiasRossum: Waar­om #Pie­tHeyn en #sla­ver­nij wel­de­ge­lijk met elkaar te maken heb­ben… => De dis­cus­sie over Piet Hein gaat voor­bij aan de door­lo­pen­de patro­nen van kolo­ni­aal geweld — volkskrant

[RT] @donie: “The plat­forms res­pond to each new public rela­ti­ons chal­len­ge with an apo­lo­gy, ano­ther pro­mi­se.… poli­cy makers and jour­na­lists con­ti­nue to lar­ge­ly let them get away with it,” ear­ly Facebook inves­tor @Moonalice wri­tes => Soci­al Media Plat­forms Claim Mode­ra­ti­on Will Redu­ce Harass­ment, Dis­in­for­ma­ti­on and Con­spi­ra­cies. It Won’t — time

[RT] @OU_Nederland: Wees eer­lijk: hoe vaak neem jij je sel­fie opnieuw voor­dat je deze op Inst­agram post? Onze iden­ti­teit wordt steeds meer beïn­vloed de vir­tu­e­le wereld; dus hoe lang nog voor­dat jij bent ver­an­dert in je Inst­agram­pro­fiel? => @Cultuur_OU: Luis­ter­tip: Waar­om word jij steeds meer je Inst­agram­pro­fiel? Fem­ke Kok, uni­ver­si­tair docent @OU_Nederland, neemt je mee van­uit de #filo­so­fie. => 203. Waar­om word jij steeds meer je Inst­agram­pro­fiel? — podnl

[RT] @algorithmwatch: “Die Tech-Kon­zer­ne führen frei­wil­li­ge Ini­ti­a­ti­ven ein, das kann ein guter erster Sch­ritt sein, aber häu­fig nut­zen sie die­se Selbst­re­gu­lie­rung auch, um sin­n­vol­le gesetz­li­che Regu­lie­rung zu ver­hin­dern.” @kenzie_nelson2 von Algo­rithm­Watch in @derspiegel. => Wis­sen­schaft­ler for­dern mehr Transpa­renz von Facebook und Co. — spiegel

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~