Categorieën
Blogpost

20200626 — Microblogging

[RT] @Karin_BG: De Limes was geen har­de grens, maar een bre­de, half­door­la­ten­de zone, waar auto- en alloch­to­nen en hun cul­tu­ren zich ver­meng­den in een min of meer besten­di­ge toe­stand, die bij­na 4 eeu­wen stand heeft gehou­den, een stuk lan­ger dan de Repu­bliek. => Kunst: Romei­nen langs de Rijn — de groene

Naar aan­lei­ding van een ten­toon­stel­ling in Lei­den over het leven in de Romein­se neder­zet­tin­gen langs de Rijn komt er bij­na zij­de­lings een opmer­king voor­bij dat de deze rijks­grens (limes) een ech­te smelt­kroes was. “De Limes was geen har­de grens, maar een bre­de, half­door­la­ten­de zone, waar auto- en alloch­to­nen en hun cul­tu­ren zich ver­meng­den in een min of meer besten­di­ge toe­stand, die bij­na vier eeu­wen stand heeft gehou­den, een stuk lan­ger dan de Repu­bliek.” Dat is heel wat anders dan het heer­sen­de beeld dat er een bezet­ting zou zijn geweest door een vreem­de mogend­heid waar de Ger­ma­nen en Bata­ven zich ver­vol­gens tegen heb­ben verzet. 

[2:47 PM] “The latest sur­vey of 26 coun­tries, four of which are not mem­ber sta­tes, reveals an increa­se in sup­port for EU mem­ber­ship, sug­ge­s­ting that spe­cu­la­ti­on that other coun­tries would quick­ly fol­low the UK to exit the union is pos­si­bly unfoun­ded.” => Four years after Brexit, sup­port for the EU sur­ges in Bri­tain — cnn

Ik heb altijd begre­pen dat de stem­ming rond­om de Brexit altijd in het voor­deel van het Remain-kamp uit­viel, behal­ve op het hoog­te­punt toen de (dis)information over­load zoda­nig hoog was dat er heel even een piek was van Lea­ve-stem­mers. Nu, vier jaar later lijkt dat beeld nog steeds het­zelf­de hoe­wel zelfs nog wat meer dan anders voor Remain. Wel te laat natuurlijk.

Neder­land laat in deze ‘poll’ zien dat iets meer dan 83% van de onder­vraag­den nog steeds de voor­keur geeft in de EU te blij­ven. Ik vind het ver­ba­zing­wek­kend hoog, maar dat kan mis­schien komen omdat ook hier de Nexit-aan­han­gers wel heel vaak (hoe­wel ze het zelf zul­len ont­ken­nen) de aan­dacht krij­gen in de door hen zo ver­foei­de ‘main­stream media’. Laten we hopen dat die 83% voor­lo­pig niet ver­der daalt en dat het tege­lij­ker­tijd lukt om bin­nen de EU de nood­za­ke­lij­ke ver­be­te­rin­gen door te voe­ren waar­door het lid­maat­schap echt meer­waar­de krijgt voor de deel­ne­men­de landen.

[RT] @verge: Tik­Tok says it will stop acces­sing clip­board con­tent on iOS devi­ces — the verge

Met een vol­gen­de upgra­de van het Apple iOS bestu­rings­sys­teem komt een func­ti­o­na­li­teit waar­mee inzich­te­lijk wordt wel­ke apps zoal het clip­board bena­de­ren. Voor­al Tik­Tok is een groot­ver­brui­ker van deze data, en zelfs wan­neer de app niet actief is checkt het na slechts enke­le toets­aan­sla­gen het clip­board. “Whe­ne­ver a third-par­ty app acces­ses the clip­board of a devi­ce with iOS 14, a noti­fi­ca­ti­on pops up. Users dis­co­ver­ed that Tik­Tok was chec­king con­tent from the clip­board eve­ry few key­s­tro­kes, even when the app was run­ning in the back­ground.” Wat moet de app met deze data? En heb je hier als gebrui­ker toe­stem­ming voor gege­ven? Het blijft ver­moei­end en ver­ont­rus­tend dat bedrij­ven con­ti­nu onge­vraagd ons inter­net­ge­bruik en der­ge­lij­ke blij­ven volgen.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *