20200630 — Microblogging

[8:36 PM] “We leven samen met soft­wa­re die onze voor­oor­de­len vol­ko­men onbe­voor­oor­deeld opzuigt en auto­ma­ti­seert. Zul­ke soft­wa­re neemt steeds vaker ingrij­pen­de beslis­sin­gen over ons leven.” => Ver­schil tus­sen goed en fout uni­ver­si­tair geschmier — nrc

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~