Maand: juli 2020

20200731 — Microblogging

[RT] @_KarenHao: When peo­p­le talk about “unin­ten­ded con­se­quen­ces,” says @png_marie, it sounds like they’­re saying the con­se­quen­ces couldn’t have been pre­dic­ted. But AI’s unin­ten­ded con­se­quen­ces are in fact high­ly pre­dic­ta­ble if you just look back at his­to­ry. => The pro­blems AI has today go back cen­tu­ries — MIT ~ ~ ~ Geluk­kig heb­ben we de tweets …

Verder lezen

20200730 — Microblogging: Een bloggersjubileum en de taal in interfaces

[RT] @frankmeeuwsen: Mijn 20 jarig jubi­le­um als blog­ger is hier! Inclu­sief blog­post en archief van oude blogs! AMA! => 20 jaar blog­gen, hoe doe je dat? — diggingthedigital — [Rt] @mirias: Goed stuk over de rol en de ont­wik­ke­ling van taal in inter­fa­ces — bij­voor­beeld hoe meer zoge­naam­de ‘cla­ri­ty’ vaak juist leidt tot meer ondoor­zich­tig­heid. …

Verder lezen

20200729 — Microblogging

[RT] @bitsoffreedom: Hoi @MinPres, dit kan echt niet. Bur­gers afhan­ke­lijk van Facebook maken voor wat dan ook als over­heid is al niet OK. Maar exclu­sief infor­ma­tie tij­dens een gezond­heids­cri­sis op dat plat­form delen: bi-zar. => => Com­mu­ni­ca­tie van de over­heid hoort op een web­si­te van de over­heid — bits of free­dom => @MinPres: Het aan­tal …

Verder lezen

20200727 — Microblogging

[12:05 PM] “We have alrea­dy been through the equi­va­lent of a soci­al media pan­de­mic – an unstop­pa­ble con­ta­gi­on that has sic­ke­ned our infor­ma­ti­on spa­ce, infec­ted our public dis­cour­se, silent­ly and invi­si­bly sub­ver­ted our elec­to­ral sys­tems.” => If you’re not ter­ri­fied about Facebook, you haven’t been paying atten­ti­on — the guardian ~ ~ ~ Geluk­kig heb­ben …

Verder lezen

20200725 — Microblogging

[RT] @lnvanzoonen: Ge-wel-dig! Pho­to­re­al #Roman Emper­or Pro­ject by @dvoshart (met dank @JonaLendering!) => Pho­to­re­al Roman Emper­or Pro­ject — medium ~ ~ ~ Geluk­kig heb­ben we de tweets nog… De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­text, ook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor …

Verder lezen

20200724 — Microblogging

[RT] @Cultuur_OU: Nieuws­gie­rig naar wat een stu­die #cul­tuur­we­ten­schap­pen inhoudt? Open dan nu de ken­nis­ma­kings­cur­sus en krijg een eer­ste impres­sie van de Ori­ën­ta­tie­cur­sus cul­tuur­we­ten­schap­pen en de digi­ta­le leer­om­ge­ving yOU­learn van @OU_Nederland. => Ken­nis­ma­kings­cur­sus CW — OU ~ ~ ~ Geluk­kig heb­ben we de tweets nog… De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­text, ook …

Verder lezen

20200723 — Microblogging

[RT] @parool: Cir­ca één op de vijf katoe­nen kle­ding­stuk­ken wereld­wijd is gepro­du­ceerd met behulp van Oei­goer­se dwang­ar­bei­ders. Die schat­ting doet een inter­na­ti­o­na­le coa­li­tie van meer dan 180 men­sen­rech­ten­or­ga­ni­sa­ties. => Ngo’s: hele mode­we­reld betrok­ken bij dwang­ar­beid Oei­goe­ren — parool ~ ~ ~ Geluk­kig heb­ben we de tweets nog… De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet …

Verder lezen

20200720 — Microblogging

[1:39 PM] “Onze bewinds­lie­den weten niet meer hoe ech­te wor­tels sma­ken, zijn niet nieuws­gie­rig naar de Hit­tie­ten, heb­ben nooit Leo­pold gele­zen.” => Laat de neer­lan­dis­tiek maar ten onder gaan — nrc ~ ~ ~ Geluk­kig heb­ben we de tweets nog… De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­text, ook hier neer omdat ooit …

Verder lezen

20200718 — Microblogging

[RT] @misszing: I’ve heard so many awful sto­ries about what’s hap­pe­ning in the Uig­hur con­cen­tra­ti­on camps but this has abso­lu­te­ly bro­ken me (cw: rape) => A Mil­li­on Peo­p­le Are Jai­led at China’s Gulags. I Mana­ged to Esca­pe. Here’s What Real­ly Goes on Insi­de — haaretz — [RT] @techreview: A revo­lu­ti­on is bre­wing to take back …

Verder lezen

20200714 — Microblogging

[11:25 AM] “The authors of the stu­dy said the num­ber of repor­ted cases had “mar­ked­ly increa­sed world­wi­de” due to the gro­wing popu­la­ri­ty of sus­hi and sas­hi­mi.” => Worm found in ton­sil of Japa­ne­se woman with sore thro­at — the guardian ~ ~ ~ Geluk­kig heb­ben we de tweets nog… De (re)tweets die ik plaats op …

Verder lezen