Categorieën
Blogpost

20200707 — Microblogging

Gustaaf Wap­pers, De zelf­op­of­fe­ring van bur­ge­mees­ter Van der Werff, 1829

[RT] @OU_Nederland: Lees­tip #vakan­tie #melo­dra­ma #cul­tuur => @LocusCultuur: Naar het Neder­land­se negen­tien­de-eeuw­se melo­dra­ma is nooit seri­eus onder­zoek ver­richt. Jan Oos­ter­holt intro­du­ceert het gen­re en laat zien waar­om het inte­res­san­ter is dan we mis­schien den­ken. Hol­ly­wood avant la let­tre? => Hol­ly­wood avant la let­tre — Het negen­tien­de-eeuw­se melodrama

[RT] @nhknowledge: What is the his­to­ry of know­led­ge? How is it rela­ted to cul­tu­ral his­to­ry, intel­lec­tu­al his­to­ry, his­to­ry of sci­en­ce and his­to­ry of edu­ca­ti­on? Is it real­ly some­thing new? In this his­to­ri­o­grap­hi­cal essay, we try to ans­wer the­se ques­ti­ons. #hist­know => The His­to­ry of Know­led­ge and the Cir­cu­la­ti­on of Know­led­ge — Lund University

[RT] @ranimolla: Did Net­flix recom­mend Tiger King to you becau­se it was some­thing you’d want to watch or becau­se it was some­thing Net­flix made? ⁦@pkafka⁩ and I explo­re Netflix’s vaun­ted algo­rithm on the new Land of the Giants: The Net­flix Effect => Why did you watch Tiger King on Net­flix? — vox

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *