20200729 — Microblogging

[RT] @bitsoffreedom: Hoi @MinPres, dit kan echt niet. Bur­gers afhan­ke­lijk van Facebook maken voor wat dan ook als over­heid is al niet OK. Maar exclu­sief infor­ma­tie tij­dens een gezond­heids­cri­sis op dat plat­form delen: bi-zar. => => Com­mu­ni­ca­tie van de over­heid hoort op een web­si­te van de over­heid — bits of free­dom => @MinPres: Het aan­tal coro­na­be­smet­tin­gen in ons land loopt op en daar­om is het essen­ti­eel dat we ons aan de basis­re­gels blij­ven hou­den. Ook op het ter­ras, het strand en de cam­ping. Lees de ver­kla­ring van @hugodejonge en mij hier: https://facebook.com/ministerpresident/posts/3271490172912672

[RT] @elziax: “Weten­schap is geen bron van zeker­heid, maar een sys­te­ma­ti­sche wor­ste­ling met onze­ker­heid… Het eni­ge wat je écht moet wan­trou­wen, zijn poli­ti­ci die onze­ker­heid en een kri­ti­sche hou­ding de oor­log ver­kla­ren.” Jamal Oua­ria­chi in @trouw over Thier­ry Bau­det en Dout­zen Kroes => Wan­trouw niet de weten­schap of de media, maar poli­ti­ci die een kri­ti­sche hou­ding de oor­log ver­kla­ren — trouw

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~