20200731 — Microblogging

[RT] @_KarenHao: When peo­p­le talk about “unin­ten­ded con­se­quen­ces,” says @png_marie, it sounds like they’­re saying the con­se­quen­ces couldn’t have been pre­dic­ted. But AI’s unin­ten­ded con­se­quen­ces are in fact high­ly pre­dic­ta­ble if you just look back at his­to­ry. => The pro­blems AI has today go back cen­tu­ries — MIT

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~