Maand: augustus 2020

Microblogging: Slavernij en noten kraken

[Twit­ter RT] @FatahBlack: Inte­res­sant stuk van @orvillebreeveld over de omgang met de Afri­kaan­se rol in de trans-Atlan­ti­sche sla­ven­han­del en de zoek­tocht naar een genu­an­ceer­de toon over dit onder­werp. Ove­ri­gens is er mooi recent weten­schap­pe­lijk onder­zoek over deze geschie­de­nis => Voer het moei­lij­ke gesprek over de Afri­kaan­se rol in de sla­ver­nij — nrc Artiest en mar­ke­teer (zie …

Verder lezen

Microblogging: Enquête Literatuurgeschiedenis

[Twit­ter RT] @RemcoSleiderink: De @KB_Nederland en @taalunie wer­ken aan een nieu­we ver­sie van Lite­ra­tuur­ge­schie­de­nis .nl (en ik help voor de mid­del­eeu­wen). Daar­om een klei­ne enquê­te rond de wen­sen en behoef­tes van gebrui­kers. Je kunt ano­niem ant­woor­den. Alvast bedankt! => Vra­gen­lijst Literatuurgeschiedenis.nl Een han­di­ge web­si­te die ik regel­ma­tig gebruik gaat bin­nen­kort op de schop. Via een …

Verder lezen

Microblogging: Bookerprize

[8:57 PM] “Maar helpt het ook als een boek ‘typisch Neder­lands’ is, of zou juist een uni­ver­seel, kos­mo­po­li­tisch ver­haal zich meer lenen voor inter­na­ti­o­na­le ver­sprei­ding?” => ‘Er is wei­nig bekend over wat de suc­ces­fac­to­ren zijn die ertoe lei­den dat een boek ver­schijnt in ver­ta­ling.’ => @anne_sluijs: Ik schreef een stuk­je naar aan­lei­ding van de #InternationalBooker2020, …

Verder lezen

Microblogging: Gutenberg was niet de eerste

[RT] @bramvanleuveren: #Did­Y­ou­Know? Johan­nes #Guten­berg wasn’t the inven­tor of mova­ble-type prin­ting when he first intro­du­ced the tech­no­lo­gy in Euro­pe around 1450. The *first* known mova­ble type was inven­ted more than 350 (!) yrs befo­re Guten­berg by the #Chi­ne­se arti­san Bi Sheng in 990‑1051 AD. Bi Sheng car­ved indi­vi­du­al charac­ters on pie­ces of fine clay. Metal …

Verder lezen

20200825 — Microblogging

[7:32 AM] “wat heb je eraan om te weten wat je niet hebt en niet kent? Kes­te­mont: „Als je weet dat je maar een klein deel hebt van wat er ooit was, dan nodigt dat uit tot een zeke­re beschei­den­heid.” => De jacht op de ver­lo­ren rid­der­ro­mans — nrc Vol­gen­de week gaat de cur­sus Inlei­ding Let­ter­kun­de …

Verder lezen

20200823 — Microblogging

[1:59 PM] “Het is een neer­waart­se spi­raal die slechts ego­ïs­ti­sche behoef­te­be­vre­di­gers baart die over­al een grap van maken en zich ner­gens bij betrok­ken voe­len.” [over iro­nie] => Ilja Leo­nard Pfe­ijf­fer over iro­nie — medium Het citaat in mijn tweet is niet van Ilja Leo­nard Pfe­ijf­fer maar van Wil­lem Ver­ou­den. Naar aan­lei­ding van Zomer­gas­ten waar schrij­ver …

Verder lezen

20200821 — Microblogging

[RT] @eljadaae: Dit soci­al media nieuws heb je gemist deze zomer => super soci­al — twee­we­ke­lijk­se tips & tricks — mail­chimp nieuwsbrief Elja is back from holi­day en daar­om (met een week­je ver­tra­ging) had ik weer als ver­trouwd een nieuws­brief upda­te met nieuw­tjes uit de soci­al media wereld in mijn mail­box. Met deze keer de …

Verder lezen

20200820 — Microblogging

[RT] @hansschnitzler: “En aan al die men­sen die in de tus­sen­tijd jere­mi­ë­ren over ‘cen­suur’ van Facebook of die menen dat hen iets wezen­lijks wordt afge­pakt met de Black­fa­ce-ver­ban­ning, zou ik de vraag wil­len stel­len: maar weten jul­lie wel wat je hebt weg­ge­ven? En aan wie?” => Opi­nie: Facebook gaat het om de macht, niet om …

Verder lezen

20200818 — Microblogging

[RT] @MarietjeSchaake: “Sili­con Val­ley is not usu­al­ly seen as a poli­cy hub, but, of cour­se, it is one. I saw the­re was more Sili­con Val­ley in Euro­pe than Euro­pe in Sili­con Val­ley and I felt may­be this should chan­ge” => What Ame­ri­ca Can Learn from Euro­pe About Regu­la­ting Big Tech — newyorker In The New …

Verder lezen

20200817 — Microblogging

[RT] @WelmoedVlieger: Lezens­waar­dig draad­je met hel­de­re opsom­ming van voor- en nade­len vd nieu­we #Coron­a­Mel­der door iemand die er ver­stand van heeft. => @danielverlaan: Al een tijd­je twij­fel ik: ga ik de Coron­a­Mel­der wel of niet instal­le­ren? Heb de afge­lo­pen maan­den veel kri­tiek geuit, de ont­wik­ke­ling nauw­let­tend gevolgd en de app in de prak­tijk getest. Het …

Verder lezen