Techniek en ouderdom

Een terug­ke­rend onder­werp tij­dens het dage­lijks tele­foon­ge­sprek met mijn moe­der is het bedie­nen van de tele­vi­sie. Dat is voor haar een wel­haast onmo­ge­lij­ke opga­ve. Sinds mijn vader over­le­den is heeft ze in huis nie­mand om haar heen die tot hulp kan zijn in het geval ze weer eens per onge­luk op het ver­keer­de knop­je van de twee afstands­be­die­nin­gen heeft gedrukt. Omdat het scherm dan niet meer weer­geeft waar ze naar zat te kij­ken raakt ze in de war en gaat dan pro­be­ren een en ander te her­stel­len door random aller­lei knop­jes in te drukken. 

Pro­beer het dan maar eens via de tele­foon op te los­sen. Niet te doen.

Brief­jes met instruc­ties en plak­ker­tjes op de afstands­be­die­ning hel­pen ook niet. En de ver­woe­de pogin­gen die we heb­ben gedaan om de UPC afstands­be­die­ning te pro­gram­me­ren dat er ook de tele­vi­sie mee aan­ge­stuurd kan wor­den zijn tot dus­ver jam­mer­lijk mis­lukt. Zeker nu haar jon­ge­re broer die in buurt woont op vakan­tie is gaat haar avond soms voor­bij zon­der dat ze haar tele­vi­sie aan de praat weet te krij­gen. Geluk­kig schie­ten de zorg­me­de­wer­kers die ’s avonds haar medi­cij­nen klaar­leg­gen soms te hulp, maar ook zij weten soms niet wijs te wor­den uit wat mijn moe­der voor elkaar heeft gekre­gen. Sim­pel aan en uit of de stek­ker eruit is dan ook niet meer voldoende.

Het is eigen­lijk heel vreemd dat we in een tijd leven dat tech­nisch gezien er zoveel moge­lijk is ter­wijl we niet in staat zijn om voor oude­ren op ver­ge­vor­de leef­tijd er niet iets sim­pels op de markt is die tege­moet komt aan dit pro­bleem wat zeker niet uniek is voor mijn moe­der. Komen­de week ga ik pro­be­ren een nieu­we setup box en/of afstands­be­die­ning te rege­len waar­mee we hope­lijk wel de tele­vi­sie kun­nen bedie­nen. Dat zou alweer sche­len in de moge­lijk­he­den om een fout knop­je in te drukken. 

Maar behel­pen blijft het wel. Iemand nog tips?


Lees­tip: Ame­ri­cans Are Self-Cen­so­ring at Record Rates The per­cen­ta­ge of Ame­ri­cans afraid to sha­re their poli­ti­cal views has tri­pled — persuasion